Най – голям е броят на завърналите се от Турция и Испания за година в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

През 2018 г. в резултат на вътрешната и външната миграция населението на област Русе бележи намаление с 631 лица.

Вътрешнообластната миграция обхваща 1390 лица, т.е. тези лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на територията на областта, като очаквано най-интензивен миграционният поток е към община Русе.  

През годината общо 578 лица са се заселили от чужбина в общините на област Русе, като най-голям е броят на завърналите се от Турция – 115 души и Испания – 84 . Общият брой на изселените от област Русе към други държави е 1164, като най-голям е броят на заминалите за Германия – 398 (34.2 %) и Великобритания – 174 души.   

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Сподели:

Още новини от деня