кдк русе

Налични са увреждания при редица декоративни елементи и по покритията на КДК, подготвя се проект за ремонт

Община Русе ще възложи изготвянето на инвестиционен проект за консервация и реставрация на сградата, в която се помещава Клуба на дейците на културата, находяща се в УПИ IV-574, кв. 94 по регулационния план на гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №2. 

Ще се предвиди пълна консервация и реставрация по интериорните и екстериорните художествени елементи и стенописи на сградата, като се възстановят компрометираните мазилки, стенописи и др. декоративни елементи, почисти и укрепи дървесината, където е необходимо по каси, табли и крила на входни, интериорни врати и прозорци, се изработят липсващите елементи, а при необходимост да се подменят единични стъкла и се маджунират. Ще се направи прогонка и се нанесе защитно покритие по дървесината. 

Ще се разгледа възможността за възстановяване и консервация на апликациите по дюшеметата в помещенията на втори етаж.

Налични са увреждания при редица декоративни елементи и по покритията на сградата. Компрометирана е мазилката над каменния цокъл на външната стена на прохода, както и около полукръглата парадна стълба. Мазилката в посочените участъци е напукана и подкожушена в следствие продължително овлажняване. В резултат на тези деструктивни влияния върху мазилките са повредени и част от стенописите в прохода и стълбището. По тавана над стълбището, който също е изрисуван, има участъци с изцяло паднала или напукана и отлепена мазилка от летвената обшивка. По повърхността на вътрешните стени и тавани са налични пукнатини, които също засягат стенописите. Дограмата е дървена, сравнително запазена. Наблюдава се провисване на някои отваряеми крила на прозорците. Лошо е състоянието на дървените входни врати на прохода – наблюдават се деформации и механични повреди по дървените фризове и орнаменти.

Общото състояние на конструкцията на сградата е добро, налице са повърхностни нарушения на мазилките по стени и тавани в близост до отвори за врати и прозорци.

Сградата е строена през 1900 г. за жилище с магазини и търговски складове по проект на арх. Нигос Бедросян. От 70-те години на миналия век сградата се ползва като Клуб на дейците на културата и търговски обекти.

Сградата е изградена по северната регулационна граница на УПИ IV-574, кв. 94 по регулационния план на гр. Русе. Имотът е с неправилна форма с остър ъгъл към ул. „Александровска“. Сградата се състои от сутерен, партер, етаж и необитаем, но висок таван с три кули.

Към настоящия момент, в партерния етаж функционира магазин, а целият втори етаж е предоставен на Клуба на дейците на културата. Достъпът до него се осъществява посредством проход в югоизточната част на сградата. От прохода е достъпен и дворът.

Плановата схема е вестибюлна, поради неправилната форма на имота с незначителни отклонения от традиционните за времето на построяването ѝ канони. Около приемния салон на втори етаж са разположени 4 стаи, кабинет, зимна градина и пушалня. Всички помещения са богато декорирани. Стенописите по стени и тавани са дело на италианския художник Карло Франческони. Интерес представлява също полукръглата в план парадна стълба с парапет от ковано желязо и помещението към нея, отделено от прохода с остъклен портал с богато декорирани дървени детайли. Помещенията за прислугата са били в отделни пристройки, които са съборени. Освен парадното стълбище при входа, за прислугата е била предвидена втора вита дървена стълба.

Фасадата на сградата (по ул. „К. Иречек“) е с изключително богато пластично оформление. Представителен вид на сградата придават двете фланкиращи кули. Разнообразните архитектурни форми и детайли щедро използвани при оформлението илюстрират професионалното майсторство и познания на автора за господстващия еклектичен дух в европейската архитектура от края на XIX век.

Конструкцията на сградата е масивна. Подът е пруски свод върху железни греди Покривът е дървен, с ламаринена обшивка

Сградата е обявена с ДВ бр. 63/1973 г. и ДВ бр. 4/1995 г. за архитектурна и художествена културна ценност от местно значение, в границите на групов паметник на културата №2.

Сградата е в режим на съсобственост, като съгласно АПОС №6826 Община Русе притежава 544,55 кв.м идеални части от имота и втори етаж от застроената в него двуетажна сграда, заедно с 55,02 % идеални части от общите части на сградата. 

Сподели:

Още новини от деня