съдебна палата русе съд прокуратура

Намалена санкция от КРС спрямо „Мобилтел“ остава, реши съдът в Русе

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 268 от 03.05.2017 г., постановено по АНД № 305/2017 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението не подлежи на обжалване. Това стана след жалба от „Мобилтел” ЕАД против Решение № 268 от 03.05.2017 г., постановено по АНД № 305/2017 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е изменено Наказателно постановление (НП) № 208 от 28.12.2016 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на жалбоподателя на основание чл. 326 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за нарушение на чл. 42, ал. 3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7 000 лева, като е намален размерът на санкцията на 3 000 лева.

За да постанови оспорения в настоящото производство съдебен акт, Русенският районен съд е обсъдил становищата на страните и всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства, въз основа на които е приел, че санкционираното лице е осъществило от обективна страна състава на вмененото му нарушение, но при индивидуализиране на предвиденото от санкционната норма наказание, АНО не е спазил изискванията на чл. 27 от ЗАНН и необосновано е наложил санкция към средата на размера, предвиден от закона. Счел е също така, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до цялостното опорочаване на НП. С тези мотиви, съдът е изменил наказателното постановление единствено в частта му за наложеното наказание, като е намалил същия на минимума, предвиден от закона.

Решението на районен съд е правилно, счита Административният съд.

Нарушението на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, вменено на „Мобилтел” ЕАД, и обстоятелствата, при които се извършено са правилно установени и безспорно доказани в хода на протеклото административнонаказателно производство пред наказващия орган и в производството пред първата съдебна инстанция. Неоснователни са касационните оплаквания за противното.

Районният съд е събрал по надлежния ред допустими и относими доказателства, установяващи правнорелевантните за случая факти и обстоятелства. Обстойно и прецизно е анализирал събраните доказателства както поотделно, така и в тяхната съвкупност, установил е действителната фактическа обстановка по делото, въз основа на което е формулирал обосновани правни изводи за доказаност на нарушението от обективна страна. Правилно въззивният съд е ценил събраните по делото писмени и гласни доказателства. Приетата за установена от РС – Русе фактическа обстановка се подкрепя изцяло от показанията на актосъставителя и от събраните писмени доказателства и не се опровергава от показанията на другия свидетел по делото, разпитан по искане на жалбоподателя, като по отношение на този свидетел следва да се има предвид също така, че е в служебна зависимост със санкционираното дружество, което би могло да обясни и заинтересованост на това лице от изхода на спора. Правилно са приложени и относимите законови разпоредби към установеното административно нарушение.

Неоснователно е искането на жалбоподателя за преквалифициране на случая като маловажен в хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. По делото не са установени обстоятелства, които да отличават този случай на административно нарушение като такова с по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид.

Касационният съд напълно споделя и мотивите на първата съдебна инстанция за неправилна индивидуализация на наложеното наказание от страна на АНО, въз основа на които обосновано съдът е намалил същото на предвидения законов минимум.

Сподели: