психодиспансер център за псипично здраве

Намаляват болните с психични заболявания в Русенска област, оставени под наблюдение

На територията на област Русе функционират две болнични лечебни заведения за психични заболявания: ДПБ – Бяла и ЦПЗ –Русе ЕООД .

Заболяванията на болните хоспитализирани в Държавната психиатрична болница – Бяла са социално значими и това превръща пациентите в специфичен контингент. Често пъти след изписване от стационара пациентите не приемат назначената им лекарствена терапия, което се отразява неблагоприятно на здравословното им състояние и поведението им е непредсказуемо. Много от пациентите нямат разбирането, че са болни. Проблемът е социален и негативно се отразява на техните семейства, на близките им и познати хора, и на цялото общество. Твърде често психично болните са опасни и агресивни спрямо хора и обкръжаваща среда. За предотвратяване на по-сериозни неблагополучия се налага рехоспитализация на тези пациенти. Тази цикличност на подобни състояния и кризи в поведението на болните, налага поддържане на база с повече болнични легла и готовност за хоспитализация по всяко време в лечебното заведение.

През 2021 год. поетапно се реализира Проект „Нова дългосрочна грижа“ на МТСП за закриване на домове за лица с психични заболявания и тяхното пренасочване към други структури.

Част от ползвателите на социални услуги в закриващите се домове, при които има значителни психични отклонения, няма да могат да бъдат реинтегрирани в обществото. Очаква се през 2022 год. част от тези лица с психични разстройства да постъпят в ДПБ.

Дейността на „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, се осъществява в три отделения с трето ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Психиатрия“, както следва:

 • Мъжко отделение за лечение на лица с тежки психични разстройства;
 • Женско отделение за лечение на лица с тежки психични разстройства;
 • Отделение за лечение на зависимости.
  Към ЦПЗ – Русе ЕООД има разкрито отделение „Дневен стационар“ със 75 места и отделение „Детско-юношески център за психично здраве“ с 35 места. Броят на пациентите в отделение „Дневен стационар“ прогресивно расте, поради следните особености на дневно-стационарната форма:
 • обслужване на пациентите в обичайната им среда, при активно тяхно и на близките им участие в терапевтичния процес;
 • възможност за комплексно обслужване, включващо социални интервенции, психологична, правна и институционална помощ в зависимост от всеки конкретен случай;
 • съхраняване на терапевтичното отношение лекар – пациент след изписване на пациентите от затворените отделения;
 • възможността за комбиниране и продължаване на медицинските грижи със социални такива.
  Център за психично здраве – Русе ЕООД предлага иновативен коплексно-интегративен модел от здравни и социални услуги, свързани с диагностика, лечение, психосоциална рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, целящи ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ на пациентите и потребителите, чрез изготвяне и осъществяване на индивидуални планове от грижи и програми за развитие на уменията за социално включване. Целта е възстановяване ресурсите на личността, насърчаване, стимулиране и реализиране на адаптационния им потенциал, както и преодоляване на стигмата относно психичната болест в семейството, колектива и обществото.
  Основните предимства и преки резултати от прилагането на интегрирания модел са свързани с:
 • ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ;
 • Намален брой хоспитализации на психиатричните пациенти в лечебни заведения за болнична помощ;
 • Намален риск за обществото от психотично мотивирани поведения;
 • Подобрен контрол над симптомите и поддържащата терапия;
 • Поддържане на добър външен вид;
 • Ангажиране в полезни дейности, изградени социално приложими навици;
 • Подобрено общо състояние;
 • Подобрени умения за общуване;
Сподели: