Намаляват жителите на Острица

Към 30.09.2017 година жителите с постоянен адрес в село Острица са 195 души, а с настоящ адрес са 260 души. За отчетния период данъците се събират в Кметството. До момента са събрани данък сгради от задължение 23 255 лв са сбрани 10 576 лв. данък МПС от 5 990 лв. са събрани 3 474 лв.

Състоянието на пътната мрежа както и от предните години не се е променило с нищо – като цяло не е добро. Асфалтовата настилка от улиците е разбита. По проект на Общината бяха включени за ремонт следните улици: ”Плиска”, ”Васил Коларов”, ”Иван Вазов”, ”Коста Момчилов”, но след преработка на проекта остана само улица „Васил Коларов”. През отчетния период бяха асфалтирани дупките по ул. ”Митко Палаузов”.

Личен лекар на населението е д-р Брайков, който е с присъствен ден всеки петък, а всеки работен ден в здравния пункт е медицински фелдшер Румяна Рускова.

В селото живеят самотни и социално слаби хора, които са основните потребители на Домашния социален патронаж. Това се извършва от Общинска фирма за хранене. Също така 4 човека ползват и обществена трапезария. Тази форма на социална услуга е доказала своята ефективност през годините.
Към тази дейност може да причислим и назначените 3 асистенти по програмата за хора с увреждания. Транспортното обслужване на населението се извършва от автобусни фирми от гр. Русе и гр. Две могили. Учениците-13 на брой се извозват от училищни автобуси до учебните заведения в гр. Две могили, а малките деца – 2 броя до детската градина в село Кацелово.

Енергийната мрежа в селото е част от националната електрическа система. Тя се обслужва от Енерго – про мрежа АД. През отчетния период се случиха много аварии при които се получиха много затруднения и много дни без ток. Уличното осветление не може да работи добре, като за ремонтирането му е нужно съдействието на Енерго-про.

Състоянието на ВиК мрежата е задоволително, въпреки остарялата материална база и честите аварии по трасетата, които допълнително водят до разбиване на улици, тротоари и други. Дружеството е длъжно да възстанови нанесените щети, но много трудно го прави.

Далекосъобщенията се осъществават от изградените системи за сигнал от М-тел, Виваком, Кабелнет и др. Обслужването на сегашния етап е с добро качество на услугите.

На територията на Кметството работят: един магазин за хранителни стоки и един ресторант. Поради потребността на населението тези магазини са достатъчни за техните нужди.

Земите на селото се обработват главно от двама арендатори – ЗП „ Стефан Маринов” и „Интертранс” – Тодор Тодоров, който се грижи и за зимното почистване на селото, а също така при необходимост помага с техника.

Сподели: