Намаляват нощувките в местата за настаняване в Русенска област през септември

През септември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 115 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 16 426, като от тях 10 518 са от български граждани, а 5 908 – от чужденци. Спрямо септември 2018 г. нощувките бележат намаление с 15.6%, като при чуждестранните туристи намалението е с 25.5%, а при гостите от страната – с 8.8%. През септември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 41.6% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през деветия месец на 2019 г. е 36.0% и в сравнение със септември 2018 г. намалява с 4.7 процентни пункта.

През септември 2019 г. с най-голям дял (67.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 16.7 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 1 220, следвани от граждани на Германия – 634 и Италия – 347 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна – 641, които са реализирали средно по 1.0 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през септември 2019 г. са 10 001 и в сравнение със същия месец на предходната година намаляват с 8.2%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 38.2%. Средният брой нощувки през септември е 1.6, като равнището на показателя при гостите от чужбина е 1.5, а при  българските граждани е 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 26.8% и намалява нивото си от деветия месец на 2018 г. (34.1%). Общата заетост на леглата е по-ниска от регистрираната средна за страната, която през септември 2019 г. е 36.4%.

През септември 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 834.6 хил. лв., като 465.1 хил. лв. (55.7%) са от български граждани, а 369.5 хил. лв. (44.3%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня