обреден дом 3

Намалява броят на сключените бракове и разводи в Русенска област за година

През 2022 г. броят на сключените бракове в област Русе е 721, или с 48 по-малко от предходната година. В градовете на областта са регистрирани 544 юридически брака, или около 3/4 от всички бракове през годината. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро „Север“ в Русе.

Сключени бракове в област Русе по години и местоживеене„

Коефициентът на брачност за област Русе през 2022 г. е 3.8‰ и се увеличава спрямо 2021 година с 0.2 процентни пункта. Брачността в градовете е 3.7‰, а в селата – 4.1‰. За страната общият коефициент на брачност е 4.0‰, като в градовете е 4.0‰, а в селата – 4.1 ‰.

През цялата 2022 г. в област Русе са прекратени общо 303 юридически брака при 354 запредходната година. В градовете разводите са 253, а в селата – 50.

Прекратени бракове в област Русе по години и местоживеене

За 2022 г. коефициентът на бракоразводност за област Русе е 1.6‰ при 1.7‰ за предходната година. Бракоразводността в градовете е 1.7‰, а тази в селата е 1.2‰.

Mетодологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година. Оценката на населението към 31.12.2022 г. отразява промените в броя и структурите на населението, регистрирани при Преброяване 2021.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. За населението към 31.12.2021 г. е използвано ревизирано население, изчислено на база на данните от Преброяване на населението и жилищния фонд към 07.09.2021 г. и естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 г.

Налице е прекъсване в динамичния ред за всички коефициенти през 2022 г. поради наличието на нова оценка на населението на база данните от Преброяване 2021.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Статистическият регистър на населението, поддържан от Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Националният осигурителен институт; Министерството на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Сподели: