Намалява средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

Намалява средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

Намалява средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 068 лева.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна заплата за тримесечието намалява с 18 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. увеличението е с 80 лева. Средната месечна работна заплата за януари е 1 077 лв., за февруари  – 1 078 лв. и за март – 1 048 лева.

Фиг.1. Средна брутна заплата общо за областта по месеци

В обществения сектор средната работна заплата за периода януари – март 2020 г. е 1 209 лв., а в частния сектор – 1 031 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 50 лв. или 4.0%, а в частния е по-ниска с 10 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 12.7%, а в частния – 6.7%.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности – левове

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 533 лв., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 1 530 лв. и „Добивна промишленост” – 1 465 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 590 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Строителство”  – 710 лв. и „Други дейности“ – 734 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 805 лв., следвана от област София – 1 249 лв. и област Враца – 1 215 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 867 лв. Видин – 874 лв. и Силистра – 912 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 317 лв. – с 249 лв. или 23.3%  по-висока от тази за област Русе.

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели:

Още новини от деня