НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП – Русе: Осигурителен календар за април

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 април

(първият работен ден след 25 април 2021 г. е 26 април 2021 г.)

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

Ä за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2021 г.

Ä за лицата, които през месец март 2021 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

Ä за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2021 г.

Ä за трудоустроените лица,на които през месец март 2021 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

Ä за лицата, на които през  месец март 2021 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Ä за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец март 2021 г.

Ä за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2021 г .

Ä за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2021 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

Ä за морските лица, за положения труд през месец март 2021 г.

Ä за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2021 г.

Ä за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за март 2021 г.

Ä за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи,избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2021 г.

Ä за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец март 2021 г.

До 30 април

(първият работен ден след 30 април 2021 г. е 05 май 2021 г.)

Ä за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г., с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни.

Ä за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2020 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни.

Подаване на декларации по реда

на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 30 април

(първият работен ден след 30 април 2021 г. е 05 май 2021 г.)

Ä Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец април 2021 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Ä Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец април 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Ä Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец април 2021 г.  да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

До 25 април

(първият работен ден след 25 април 2021 г. е 26 април 2021 г.)

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

Ä за лицата в неплатен отпуск през месец март 2021 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Ä за лицата, които през месец март 2021 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

Ä за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец март 2021 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

Ä залицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2021 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

Ä за лицата, които през месец март 2021 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

Ä за морските лица за положения труд през месец март 2021 г.

Ä за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2021 г.

До 30 април

(първият работен ден след 30 април 2021 г. е 05 май 2021 г.)

Ä за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г., с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни.

Ä за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2020 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска за 2020 г. е до 30 юни.

По Наредба №Н-13 от 17 декември 2019  г.

До 20 април

Ä Подаване на декларация образец №3  с данните за месец март 2021 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

До 25 април

(първият работен ден след 25 април 2021 г. е 26 април 2021 г.)

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2021 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2021 г., които са  начислени или изплатени след 25 март             2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2021 г., които са начислени или изплатени през месец март 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2021 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2021 г.

Ä Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 февруари 2021 г. и месец март 2021 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2021 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Ä Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 с данните за месец март 2021 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Ä Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2021 г. задължителни осигурителни вноски.

Ä Подаване на Декларация образец №7  от лицата, за които през месец март 2021 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

До 30 април

(първият работен ден след 30 април 2021 г. е 05 май 2021 г.)

Ä Подаване на Декларация образец №6, за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година, от самоосигуряващите се лица с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за подаване на декларация образец №6 е до 30 юни.

Ä Подаване на Декларация образец №6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2020 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.

Сподели: