нап русе данъчно

НАП – Русе: Осигурителен календар за септември

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 септември:

(първият работен ден след 25 септември 2021 г. е 27 септември 2021 г.)

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 август 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец август 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец август 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

Ä за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2021 г.

Ä за лицата, които през месец август 2021 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

Ä за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2021 г.

Ä за трудоустроените лица,на които през месец август 2021 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

Ä за лицата, на които през  месец август 2021 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Ä за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец август 2021 г.

Ä за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец август 2021 г .

Ä за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец август 2021 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

Ä за морските лица, за положения труд през месец август 2021 г.

Ä за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец август 2021 г.

Ä за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за август 2021 г.

Ä за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи,избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец август 2021 г.

Ä за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец август 2021 г.

Подаване на декларации по реда

на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 30 септември:

Ä Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец септември 2021 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Ä Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец септември 2021 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Ä Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец септември 2021 г.  да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

До 25 септември:

(първият работен ден след 25 септември 2021 г. е 27 септември 2021 г.)

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 август 2021 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец август 2021 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2021 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец август 2021 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

Ä за лицата в неплатен отпуск през месец август 2021 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Ä за лицата, които през месец август 2021 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

Ä за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец август 2021 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

Ä залицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец август 2021 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

Ä за лицата, които през месец август 2021 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

Ä за морските лица за положения труд през месец август 2021 г.

Ä за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец август 2021 г.

По Наредба №Н-13 от 17 декември 2020 г.

До 20 септември:

Ä Подаване на декларация образец №3  с данните за месец август 2021 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

До 25 септември:

(първият работен ден след 25 септември 2021 г. е 27 септември 2021 г.)

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2021 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юли 2021 г., които са  начислени или изплатени след 25 август 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юли 2021 г., които са начислени или изплатени през месец август 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2021 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец август 2021 г.

Ä Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 юли 2021 г. и месец август 2021 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец август 2021 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Ä Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец август 2021 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 с данните за месец август 2021 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Ä Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец август 2021 г. задължителни осигурителни вноски.

Ä Подаване на Декларация образец №7  от лицата, за които през месец август 2021 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Сподели: