НАП Русе

НАП – Русе: Осигурителен календар за февруари

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 февруари :

(първият работен ден след 25 февруари 2018 г. е 26 февруари 2018 г.)

  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2018 г.

за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2018 г., отнасящи се за труд, положен през месец декември 2017 г.

за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2017 г.

за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2018 г.

за лицата, които през месец януари 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец януари 2018 г.

за трудоустроените лица, на които през месец януари 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

за лицата, на които през месец януари 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец януари 2018 г.

за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец януари 2018 г .

за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

за морските лица, за положения труд през месец януари 2018 г.

за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2018 г.

 – за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за януари 2018 г.

за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец януари 2018 г.:

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец януари 2018 г.

Подаване на декларации по реда на Наредбата  за обществено осигуряване на самоосигуряващи се лица,

българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 28 февруари:

Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец февруари 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец февруари 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Подаване на декларация  от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец февруари 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

 Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:

До 25 февруари:

(първият работен ден след 25 февруари 2018 г. е 26 февруари 2018 г.)

за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец януари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец януари 2018 г.

за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 януари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец декември 2017 г.

за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец януари 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец декември 2017 г.

 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец януари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

 – за лицата в неплатен отпуск през месец януари 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

за лицата, които през месец януари 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

 – за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец януари 2018 г.

за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец януари 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

за лицата, които през месец януари 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

за морските лица за положения труд през месец януари 2018 г.

 за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец януари 2018 г.

 

По Наредба № Н – 8 от 29 декември 2005  г.

 До 20 февруари :

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец януари 2018  г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.

До 25 февруари:

(първият работен ден след 25 февруари 2018 г. е 26 февруари 2018 г.)

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2018 г.

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец декември 2017 г., които са  начислени или изплатени след 25 януари 2018 г.

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди декември 2017 г., които са начислени или изплатени през месец януари 2018 г.

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец януари 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец януари 2018 г.

Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари 2018 г.

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец януари 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец януари 2018 г.

Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец януари 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 – Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец януари 2018 г. задължителни осигурителни вноски.

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец януари 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Сподели:

Още новини от деня