нап русе данъчно

НАП – Русе: Осигурителен календар за юли

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 юли :

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2023 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2023 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2023 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.

 за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2023 г.

 за лицата, които през месец юни 2023 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2023 г.

 за трудоустроените лица,на които през месец юни 2023 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 за лицата, на които през месец юни 2023 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юни 2023 г.

 за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2023 г .

 за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2023 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

 за морските лица, за положения труд през месец юни 2023 г.

 за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2023 г.

 за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юни 2023 г.

 за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи,избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2023 г.

 за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2023 г.

Подаване на декларации по реда на Наредбата

за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 31 юли

/ Почивен ден. Първи работен ден 01 август 2023 г. /

 Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец юли 2023 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец юли 2023 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец юли 2023 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

До 25 юли :

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2023 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2023 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2023 г.

 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2023 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

 за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2023 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 за лицата, които през месец юни 2023 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда и отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по реда на чл. 164в от Кодекса на труда.

 за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец юни 2023 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

 залицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2023 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

 за лицата, които през месец юни 2023 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 за морските лица за положения труд през месец юни 2023 г.

 за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2023 г.

По Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.

До 20 юли:

 Подаване на декларация образец №3 с данните за месец юни 2023 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

До 25 юли :

 Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2023 г.

 Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2023 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2023 г., които са начислени или изплатени след 25 юни 2023 г.

 Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди месец май 2023 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2023 г.

 Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2023 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2023 г.

 Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22, от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2023 г. и месец юни 2023 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юни 2023 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2023 г.

 Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юни 2023 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2023 г. задължителни осигурителни вноски.

 Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец юни 2023 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Сподели: