НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Осигурителен календар за януари

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:

До 25 януари :

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември         2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен през месец ноември 2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.

Ä за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2018 г.

Ä за лицата, които през месец декември 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

Ä за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2018 г.

Ä за трудоустроените лица,на които през месец декември 2018 г.  се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

Ä за лицата, на които през месец декември 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Ä за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2018 г.

Ä за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2018 г .

Ä за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.

Ä за морските лица, за положения труд през месец декември 2018 г.

Ä за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2018 г.

Ä за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2018 г.

Ä за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи,избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2018 г.

Ä за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2018 г.

Подаване на декларации по реда на Наредбата

за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

До 31 януари

Ä Подаване на декларация от 1 до 31 януари от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2019 г. 

ÄПодаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2019 г.

Ä Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които желаят от месец януари 2019 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Ä Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец януари 2019 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

Ä Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец януари 2019 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

До 25 януари :

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 декември 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец ноември 2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец декември 2018 г., отнасящи се за труд, положен преди месец ноември 2018 г.

Ä за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец декември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.

Ä за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Ä за лицата, които през месец декември 2018 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда.

Ä за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец декември 2018 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).

Ä залицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец декември 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.

Ä за лицата, които през месец декември 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

Ä за морските лица за положения труд през месец декември 2018 г.

Ä за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2018 г.

По Наредба №Н-8 от 29 декември 2005  г.

До 20 януари :

(първият работен ден след 20 януари 2019 г. е 21 януари 2019 г.)

Ä Подаване на декларация образец №3  с данните за месец декември 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.

До 25 януари :

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец ноември 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 декември 2018 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди ноември 2018 г., които са начислени или изплатени през месец декември 2018 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2018 г.

Ä Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Ä Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2018 г.

Ä Подаване на декларации образец №1 с данните за месец декември 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

Ä Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2018 г. задължителни осигурителни вноски.

Ä Подаване на Декларация образец №7  от лицата, за които през месец декември               2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Сподели: