НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: Остава седмица за 930 земеделци в региона да подадат коригиращи декларации

Служителите на офиса на НАП в Русе, на Държавен фонд „Земеделие“ и на Областна дирекция „Земеделие“ координираха дейностите си, за да подпомогнат земеделските стопани в региона да успеят до 1 октомври да декларират правилно доходите си през 2017 г. На експертна среща трите институции уточниха работна схема за информиране и консултиране на 930 земеделци, които са допуснали пропуски в подаването на годишните си данъчни декларации. На всички тях са били изплатени суми от Държавен фонд „Земеделие“ през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по линия на „Директни плащания“,

Програма за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, Инвестиционни схеми за подпомагане – „Държавни помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ и краткосрочни схеми за подпомагане – държавни помощи.

Според допуснатите грешки те са разпределени в 3 основни групи в Русенска област:

  • физически лица, получили субсидии, но неподали годишна данъчна декларация за облагане на доходите – 257 лица с общ размер на облагаемия доход 631 927 лв.
  • физически лица, получили субсидии, чийто размер съвпада с посочения от тях доход в приложенията на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ – 482 бр., но не са декларирали останалите приходи от своята дейност.
  • физически лица, посочили доход в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ по-малък от посочените изплатени субсидии от ДФЗ – 190 бр.

До всички тях НАП е изпратила уведомителни писма с покана да подадат коригираща декларации. Общинските служби по земеделие вече разполагат с образци на декларациите и допълнително ще апелират земеделските производители в регионите си по-скоро да отстранят пропуските си. От областната дирекция на държавен фонд „Земеделие“ препоръчват да се направят банкови извлечения за получените суми през 2017 г., защото всички плащания към земеделските производители са само по банков път. В офиса на НАП в Русе е създадена специална организация за приоритетно обслужване на земеделските стопани при подаването на коригиращи декларации. Заедно с тях, лицата следва да подадат и годишна декларация образец № 6, ежемесечни декларации образец № 1 или №5 и декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, ако са пропуснали да направят и това.

Кампанията на НАП и съдействието на служителите от другите институции, от кметовете на общини и на населени места е с акцент върху възможността лицата сами да коригират данните в подадените от тях ГДД в срок до 01.10.2018 г., за да избегнат последващи санкции.

Сподели: