ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: Още седмица за деклариране и внасяне на авансовите данъци

Остава още седмица до 31 юли, когато е крайния срок, в който всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за второто тримесечие на 2018 г. В офиса на НАП в Русе вече са подадени 6 698 бр. от тях, като 6 201 бр. са изпратени по интернет.

Новост тази година е, че вече само по електронен път с квалифициран електронен подпис трябва да се подава тази декларацията от всяко юридическо лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък.

Задължение да подават такава декларация имат и всички физически лица, за които са налице едновременно следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност, но не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Най-популярната група от тях са които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.

Освен хазяите, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и др. Земеделските производители също я подават, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността през второто тримесечие. За самоосигуряващите се лица е най-подходящо да използват за подаването на декларацията персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно и бързо в офиса на НАП в Русе. Те могат да използват и хартиен формуляр на декларацията, който се предоставя в неговата сграда на ул. „М-р Атанас Узунов“ № 19 или да се разпечата от сайта на агенцията www.nap.bg .

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на националния телефон на агенцията 0700 18 700, на нейната интернет или в офисите на приходната администрация.

Сподели:

Още новини от деня