административен съд русе

НАП спря за 2 седмици достъпа до двете детски акумулаторни колички пред операта поради неиздаване на касови бонове

На 28.07.2022 г. е извършена проверка от контролни органи на ТД на НАП Варна е извършена проверка на търговски обект – атракцион, по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС, извършващ дейност в гр. Русе, пл. „Свобода“, Зона Б до Русенска опера, предлагащ обиколки на открито с акумулаторни колички, стопанисван от ЕТ „В.Д.“. Установено е, че търговецът предлага услуга, представляваща обиколка с 2 броя колички, като цената е за 5 минути и е в размер на 2 лева. В периода от 13.00 до 13.40 ч е извършено скрито наблюдение и е констатирано нарушение – в 13, 03 ч. търговецът не е издал фискална касова бележка от наличното и въведено в експлоатация фискално устройство, с дистанционна връзка с НАП за извършената услуга, за която е заплатена в брой сумата от 2 лева. от клиент (дете под 18 г.).

За извършената проверка и установените резултати, на основание чл. 110, ал. 4 във връзка с чл. 50, ал. 1 от ДОПК е съставен Протокол за извършена проверка серия АА № 0057733/28.07.2022 г. Неиздаването на фискален бон е установено и от изведена справка „КЛЕН“ от фискалното устройство, съгласно която няма извършена продажба след 13,00 часа. Посочено е още в протокола,, че при проверка на касовата наличност е установена разлика между разчетената сума от фискалното устройство (14,00 лева) и фактическата наличност на парични средства по опис (45,50 лева) в размер на 31,50 лева.

В изпълнение на указанията на контролните органи, търговецът е представил писмени доказателства относно собствеността на акумулаторните колички и сертификати за качество, като за целта е съставен Протокол за извършена проверка серия АА № 0057736/10.08.2022 г.

С неотчитане на продажбата, търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (издадена от Министъра на финансите) (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС.

В резултат на извършената проверка, началникът на отдел „Оперативни дейности“ Варна е постановил Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) № 135-ФК/02.08.2022  г., с която ЕТ „В.Д.“ е наложена ПАМ запечатване на търговски обект – атракцион, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“, Зона Б, до Русенска опера, представляващ 2 броя акумулаторни колички, стопанисвани от ЕТ „В.Д.“, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. В мотивната част на заповедта са посочени съображения относно определената продължителност на наложената ПАМ. Сочи се, че са съобразени вида и местонахождението на обекта – центъра на град Русе, обуславящи голям поток от деца, потенциални клиенти;  работното време на обекта – без почивен ден; както и оборотът, отчетен от фискалното устройство за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 2066.50 лева, съгласно представените отчети на фискалната памет за посочения период.

Изложени са мотиви във връзка с нормативно установеното задължение на продавача да издава фискален бон за платената услуга. Определено е, че запечатването ще се извърши в тридневен срок от влизане в сила на заповедта, в присъствие на представител на дружеството. Дадено е указание на продавача да отстрани своевременно стоките и същият е предупреден за правните последици, ако не стори сам това и указание във връзка с прилагането на чл. 187, ал. 4 от ЗДДС. Посочена е възможността за обжалване на ЗНПАМ по административен/съдебен ред. Заповедта е връчена на В.Д. на 10.08.2022 г.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на В.Н.Д. в качеството на ЕТ „В.Д.“ срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 135-ФК/02.08.2022 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна, ГД „Фискален контрол“, ЦУ на НАП. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд.

Сподели: