съдебна палата русе

Нараства броят на осъдените лица в Русенско през 2020 година

Време за прочитане: 2 мин.

През периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г., в Районна прокуратура
– Русе са постъпили за изпълнение Присъди и Определения по споразумения по отношение на общо 374 лица, при 286 лица за 2019г. и 279 за същия период на 2018г. От това следва, че получените за изпълнение съдебни актове през 2020 г. са с 88 повече от тези за 2019г., което показва ръст от 30,77 % спрямо предходния отчетен период и с 95 повече от тези през 2018г., което представлява ръст с 34,05 % спрямо получените за изпълнение съдебни актове през 2018г. Наблюдаваната през последните години тенденция за намаляване на
постъпващите за изпълнение съдебни актове, чийто брой обективно е пропорционален на внесените прокурорски актове в съда, не се затвърждава през отчетната 2020 година, а напротив наблюдава се ръст на постъпилите за изпълнение съдебни актове, спрямо предходната 2019г.

Наред със съдебните актове, посочени по-горе, които РП Русе е получила и привела в изпълнение, прокурорите от надзора са обработили допълнително 27 съдебни акта, постъпили за изпълнение, които впоследствие или са били изпратени на друга прокуратура – за изпълнение по делегация (13 броя), или са били върнати на делегиращата прокуратура (7 броя) – поради липса на
компетентност или невъзможност за изпълнение на наказанието, поради необходимостта от групиране на същото с друго, или изпълнителните преписки са били прекратени (7 броя).

По видове наказания новопостъпилите за изпълнение съдебни актове през отчетният период се разпределят, както следва:

 • Лишаване от свобода – 257 броя;
 • Пробация – 76 броя;
 • Лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6-10 НК – 140 броя;
 • Обществено порицание – 17 броя;58
  От предходния период не са останали неизпълнени съдебни актове по отношение на осъдени лица и наложени наказания.
  Постъпилите за изпълнение съдебни актове през отчетния период по отношение на 374 лица, с наложени общо 490 наказания, подлежащи на изпълнение, в края на отчетния период са били изпратени за изпълнение от прокурора до органите по изпълнение. Към края на настоящия отчетен период, са останали неприведени 2 съдебни акта, с наложено наказание пробация и
  обществено порицание. Причините за това са, че съдебните актове са били получени за изпълнение в РП Русе в края на отчетния период и са били разпределени за изпълнение на съответния прокурор в началото на 2021г.
 • Приведените в изпълнение съдебни актове по отношение на 374 лица, се разпределят по видове наказания, както следва:
 • Лишаване от свобода – 257 броя;
 • Пробация – 76 броя;
 • Лишаване от права по чл.37, ал.1, т. 6-10 от НК – 140 броя;
 • Обществено порицание – 17 броя;
  Реално приведените в изпълнение наказания през отчетния период, т. е. такива с получено потвърждение от съответният орган по изпълнението за начало на наложеното наказание, възлизат на общо 316 броя уведомления, които касаят общо 314 лица. В тази статистика се включват уведомления относно наказания по съдебни актове, изпратени на съответния орган по изпълнение през 2019г., така и от предходни периоди, за които уведомлението е
  получено през отчетния период. От тях – 131 броя потвърждения касаят приведено в изпълнение наказание „лишаване от свобода”, 125 броя – наказание „Лишаване от права по чл.37 от НК”, 61 броя – относно наказание „Пробация” и 16 броя – относно изпълнено наказание „Обществено порицание”.
  През отчетния период РП Русе е изпълнила 7 бр. съдебни актове на РС Русе, по които наложеното наказание „Лишаване от свобода” е било отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК, като съдът е постановил, на основание чл.67, ал.3 от НК, пробационна мярка в изпитателния срок.
 • През отчетния период РП Русе не е изпълнявала съдебни актове на ОС Русе, с които е било заменено наложено наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”, за което е било постановено ефективно изтърпяване.
Сподели:

Още новини от деня