Нараства броят на учениците от Русенска област, избрали дуалната форма на обучение

Нараства броят на учениците от Русенска област, избрали дуалната форма на обучение

Ръст на учениците в русенско, които избират дуалната форма на обучение. Тази тенденция отчитат от Регионалното управление на образованието. През настоящата учебна година те са 573-ма, което е с 20 повече спрямо предходната. Увеличават се още както броят на паралелките и специалностите, които предоставят обучение чрез работа, така и на фирмите-партньори. Сега вече представителите на бизнеса, които пряко подпомагат процеса са 67. Това е с шест повече отколкото през 2021/2022 учебна година. Към момента паралелките в дуална форма на обучение в региона са 38 /с три повече спрямо предходната година/, а специалностите от професии са 23 /с две повече/. Данните бяха представени по време на поредния регионален форум, в който участваха и представители на Областната управа. В държавния план прием за следващата учебна година Професионалната гимназия по електроника и електротехника „Апостол Арнаудов“ предлага нова модерна специалност „Компютърни мрежи“ с обучение в дуална система, с което броят на училищата в областта, които предлагат подобен тип образование ще стане 10.

„Професионалните гимназии имат много важна роля в образователната ни система и тя е да подготвят можещи и висококвалифицирани специалисти, чиито умения да отговарят на нуждите на трудовия пазар. Училищата в русенско могат да послужат за пример в това отношение“, коментираха експерти от Областната администрация в Русе, които имат пряко участие в процеса.

Форумът се реализира като част от проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Предвижда се проектът да приключи през октомври тази година, като неговата основна цел е да подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение. Активно се работи и по разработването на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Във форума участваха представители на Регионалното управление на образоването /РУО/, както и на Министерството на образованието и науката /МОН/. Според Полина Златарска от МОН при дуалното обучение бизнесът задава дневния ред, като въведеният в страната модел е съобразен с особеностите на българската образователна система. Нови практики, подобрения и дейности по проекта представиха както от РУО, така и от професионалните гимназии по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“; по облекло „Недка Иван Лазарова“, по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“, по речно корабостроене и корабоплаване; по транспорт; по строителство архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, както и ветовското средно училище „Васил Левски“, което е с професионални паралелки. На събитието присъстваха и представители на други училища, сред които и на Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“.

Инициативата се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Сподели: