Русе-център-2

31.1% от населението на област Русе e било в риск от бедност и социално изключване през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

През 2023 г. линията на бедност за област Русе e 646.25 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.3% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Русе нараства с 19.7%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за област Русе за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.3 до 29.6%, или с 9.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 47.2%, или с 26.9 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си
позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство (табл.
1). През 2023 г. 20.0% от населението на област Русе живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 1.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 година.

Детайли относно таблиците може да видите тук

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

До 2020 г. показателят се изчислява за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно
работно време въз основа на отработените часове.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2023 г. в област Русе в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 9.0 хил. лица на възраст 18 – 64 години, или 8.7% от населението, като спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2023 г. 31.1% от населението на област Русе, или 59.0 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя намалява с 2.3 процентни пункта спрямо 2022 г., като при мъжете намалението е с 1.2 процентни пункта, а при жените с 3.4 процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2023 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) в област Русе е 35.4%, а за 2.3% от тях нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Сподели: