Андриан Райков проведе приемна за граждани

Народният представител Андриан Райков проведе приемна за граждани

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Андриан Райков проведе приемна за граждани, която се състоя днес в централния офис на партията, находящ се в търговски комплекс „Родина“ на ул „Чипровци” № 2.

Част от тях потърсиха съдействие от депутата за разрешаване на техни социални и битови проблеми.

Г-н Райков насочи към съответните компетентни дирекция „Земеделие“ в Разград и Силистра граждани за решаването на поставени въпроси по замяна на земи и възстановяване на собственост върху близо 150 декара в Силистренско.

Членът на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание каза в отговор на въпроси от заинтересовани граждани, че вероятно през тази седмица отново ще бъде обсъждан в пленарна зала върнатия от Президента на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет на 24 януари 2018 г.

Основната цел на промените е необходимостта от оптимизиране на изискуемите документи при заявяване на административни услуги.

Направените в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал промени в ЗОЗЗ са релевантни към предвидената в Конституцията особена закрила на земята като основно национално богатство. По силата на § 28, т. 5 (относно чл. 21, ал. 1 и 5 ЗОЗЗ) отпада изискването за представяне на проект на подробен устройствен план (ПУП) при започване на процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи. С § 28, т. 7, б. „а“ (относно чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ) отпада задължението на заинтересованото лице след влизане в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе да внесе ПУП. Разпоредбата на § 28, т. 11 (относно чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОЗЗ) променя началния момент, от който започва да тече 1-годишният срок за искане за промяна на предназначението на земята – от влизането в сила на ПУП, а не както досега – от влизане в сила на решението за утвърждаване на окончателна площадка.

С § 30 се дава възможност на лицата, които са пропуснали удължения през 2012 г. 6- годишен срок, да поискат потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. С ал. 6 се предвижда възстановяване на заплатената такса, ако органът не потвърди, а отмени решението за промяна на предназначението на земята, подчерта депутатът.
Приемните на народните представители в областта се провеждат всеки понеделник, като срещите с граждани се случват дори те да не са обявени официално. Заедно с тях участват и общински съветници от ГЕРБ в Русе.

Сподели:

Още новини от деня