Светлана Ангелова

Народният представител Светлана Ангелова: От 1 януари се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители

От 1 януари 2019 година се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители, заяви днес заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание и народен представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова. Това става с приетите от народните представители промени в Закона за семейни помощи за деца. С тях се предоставя специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството.

Българското законодателство чрез Кодекса за социално осигуряване е гарантирало правото на тези деца на наследствена пенсия. В Кодекса и подзаконовата уредба е уредена и възможността децата да получават персонална пенсия при определени условия, в случаите, в които нямат право на наследствена пенсия от починал родител. Имайки предвид разликите в същността на наследствените пенсии и персоналните пенсии, като само наследствената е обвързана с принципите на социалното осигуряване, чрез промените в ЗСПД се извърши трайна и основана на обективни критерии уредба на финансовата помощ от страна на държавата за децата, които са останали без един или без двамата си родители и не получават наследствена пенсия, отбеляза г-жа Ангелова.

По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към 23 февруари 2018 г. общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са с двама починали родители.

Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане, както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето на размера й. Месечната семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето следва да живеят постоянно в страната. Съществуват още няколко изисквания, сред които: детето следва да не получава наследствена пенсия от починал родител; редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и пр.

Месечната помощ ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Когато детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й.

Месечната помощ ще се отпуска на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето, в случай че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определян ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като не може да е по-малък от предходната година. Имайки предвид, че досега достъпът до персонални пенсии беше ограничен до размера на гарантирания минимален доход, който беше 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв., с въвеждането на новата месечна помощ ще се подкрепят повече семейства, като се очаква увеличение на броя на подкрепените деца в сравнение с броя на подпомаганите чрез персонална пенсия по чл. 92 от КСО. Въз основа на горепосочените данни прогнозният брой на децата, които ще бъдат подкрепени чрез новата месечна помощ, е около 5600.

Регламентира се и възможност за получаване на новата помощ от семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. В тези случаи другият родител или настойникът/попечителят нямат право на месечната помощ, тъй като не полагат грижите за детето. Семействата на роднини и/или близки могат да получават помощта, ако не получават месечна помощ с цел отглеждане на детето в семейства на роднини или близки съгласно Закона за закрила на детето. За тези семейства също е предвиден доходен тест за достъп до новата помощ., коментира депутатът.

Помощта ще се отпуска за 12 месеца. Предвижда се помощта да се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, при отпадане и/или установено неспазване на условията за отпускането й, както и при осиновяване на детето, при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, при промяна на настойника/попечителя на детето и когато детето, за което се получава помощта, стане родител, отбеляза още г-жа Ангелова.

Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходната година. Помощта ще се предоставя само в пари, добави още заместник – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание.

Сподели: