Народният представител Светлана Ангелова и зам. – министър Лазар Лазаров обсъдиха развитието на социалните услуги в Две могили с кмета на Общината

Народният представител Светлана Ангелова и зам. – министър Лазар Лазаров обсъдиха развитието на социалните услуги в Две могили с кмета на Общината

Време за прочитане: 2 мин.

Народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова и заместник – министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещнаха с кмета на Община Две могили Божидар Борисов и неговия заместник Георги Великов. Гостите отправиха приветствия към общинското ръководство по повод празника на град Две могили, който се отбелязва с едноседмична програма и много гости от страната и чужбина.

Г-н Борисов запозна г-жа Ангелова и г-н Лазаров с развитието на региона. Той се спря в конкретика на социалните услуги – съществуващи и подготвяни за разкриване.

Община Две могили планира разкриването на „Комплекс за социални услуги”, който да се помещава в общинска сграда, намираща се на ул. „Филип Тотю” № 16. По този начин ще се следва модела, който успешно се прилага на територията на Община Русе.

Необходим е и Дневен център за възрастни хора с увреждания, който ще бъде разкрит в Две могили, каза още кметът Борисов.

Поради тази причина Община Две могили кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, по операция „Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса деинституционализация на деца или възрастни”. Това наложи да се допълни Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.
Услугите, които ще бъдат включени в комплекса са: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост; Дневен център за възрастни хора с увреждания; Център за обществена подкрепа. Със създаването на „Комплекс за социални услуги” ще се удовлетвори нуждата от квалифициран персонал, ще се намалят всички видове разходи, ще се подобри качеството на предлаганите социални услуги, а от там и по-добра интеграция на хората с увреждания, подчерта в експозето си кметът.

Божидар Борисов запозна гостите с ремонта на училището в село Баниска. Бяха дискутирани потребностите на Община Две могили от нови превозни средства за специализиран транспорт на деца – ученици и със специални потребности. Г-жа Ангелова и Лазар Лазаров изразиха своята подкрепа за идеите и проектите на общината, като се ангажираха и с конкретна помощ при осъществяването им.

Сподели:

Още новини от деня