Светлана Ангелова

Народният представител Светлана Ангелова: С промените в Закона за трудовата миграция и мобилност прецизираме условията за пребиваване на научни работници, стажанти, доброволци от трети страни у нас и ЕС

Време за прочитане: 2 мин.

Светлана АнгеловаС гласуването на текстовете тази сутрин в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“, каза днес народният представител от ГЕРБ в 19-и МИР – Русе Светлана Ангелова от парламентарната трибуна, като приветства приемането на първо четене на проекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Тази Директива е приета на ниво ЕС с активното участие на България, подчерта зам. – председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика.

С приемането на измененията в закона ще се постигне не само съответствие с изискванията на законодателството на ЕС в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци, както и определени уточнения за висококвалифицирани специалисти, сезонни работници, командировани или изпратени граждани на трети държави, добави депутатът.

Законопроектът е обсъден на редовно заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и е одобрен с консенсус. Проектът е разгледан на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта и е обсъден на заседание Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Проектът на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се подкрепя принципно от всички социални партньори, посочи в аргументите си Светлана Ангелова.

Няма нищо притеснително в промяната в параграф 10 на закона, с който се предлага да бъде премахнат задължителният понастоящем характер на обсъждане със социалните партньори в случаите, които местен работодател е изпратил искане за внос на работници от трети държави, когато броят им надвишава 10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани. Предвижда се министърът на труда и социалната политика да иска такова становище от социалните партньори, но без задължителен характер.

Така отговорността за разрешаване на достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави над 10% е на министъра на труда и социалната политика – тоест този, който го дава.

Понякога се искат и събират становища за един човек, което в някои случаи е 0,11 процентни пункта над определената 10% квота. Това е една дълга процедура. Докато всички социални партньори, Агенцията по заетостта и Главна инспекция по труда дадат становище, често се оказва че е отпаднала необходимост това лице да получи разрешение за работа.

В този смисъл предложението в параграф 10, който предвижда промяна в чл. 14, ал. 2 води до опростяване на процедурата, за по – голяма оперативност и подкрепа на предприятията, коментира Светлана Ангелова.

Естествено е, че когато става дума за по-голям брой хора, министъра на труда и социалната политика ще поиска становище от социалните партньори, но за един човек това е неоправдано.

Въвеждането на Директива ЕС № 2016/801 изисква да бъдат направени и необходимите промени в Закона за чужденците в Република България, в Закона за българските лични документи, в Закона за предучилищното и училищно образование, както и в Закона за младежта.

Сподели:

Още новини от деня