Русенци ще почетат 153 години от смъртта на Стефан Караджа

Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“ са освободени от заплащане на наем за времето на извънредната епидемиологична обстановка

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

На територията на гр. Русе са регистрирани 14 народни читалища, съгласно публичния регистър за регистрираните към Министерство на културата народни читалища. Сред четиринадесетте народни читалища попадат Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“. Целите на двете упоменати читалища не се различават от тези на останалите дванадесет и са свързани със задоволяване потребностите на гражданите, чрез развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в гр. Русе, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата и възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

На лице е една съществена разлика между цитираните читалища спрямо останалите развиващи дейността си на територията на гр. Русе. Разликата се състои в това, че Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“ използват помещения общинска собственост въз основа на сключени договори за наем. Останалите 12 читалища на територията на града използват предоставените им помещения безвъзмездно. Тази съществена разлика поставя визираните читалища в неравностойно положение.

В допълнение на това в обстановката, в която се намира страната, а именно извънредна епидемиологична обстановка и наложените със Заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки, читалищната дейност е ограничена почти на сто процента.

Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ ползва съгласно договори за наем част от втори етаж на масивна четириетажна сграда, срещи заплащане на месечен наем в общ размер 141,84 лв. с ДДС. Народно Читалище „Гюнеш – 2012“ ползва съгласно договор, част от четвъртия етаж на същата сграда срещу наем в размер на 193,20 лв. на месец с ДДС.

Предвид ниския размер на месечните наемни вноски ефектът върху общинския бюджет при евентуално освобождаване от задължението за заплащане на наемни вноски от страна на двете читалища би имало неосезаем ефект. В тази връзка и предвид обстоятелството, че дейността на двете народни читалища – Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“ е била ограничена, а същите са заплащали редовно и в срок наемната цена установена по съответните договори, считам че на основание чл. 6в, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците Общинския съвет може да приеме решение, за освобождаване от заплащането на наем изцяло, тъй като същите са ограничили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

Общински съвет – Русе даде своето съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски за периода от 01.10.2021 г. до преустановяването на извънредната епидемична обстановка в страната, в който е ограничена или преустановено дейността на наемателите, поради настъпили обективни причини, за наетите общински обекти по договори за наем както следва:

            1. Договори за наем №№6268/ 19.01.2021 г. и 6348/ 19.09.2021 г. между Община Русе и Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ ЕИК: 205381297;

            2. Договор за наем №6349/ 09.09.2021 г. между Община Русе и Народно читалище „Гюнеш – 2012“ , ЕИК 176326733

Сподели: