община борово

Населението в Община Борово е с недобър образователен статус

Образователната структура на населението в община Борово е анализирана на базата на данни от последното преброяване в страната през 2011 г., докато анализът на образователната инфраструктура се базира на данни за броя на учебните заведения в общината към края на плановия период 2014 – 2020 г. (учебната 2019/2020г).

Официалните статистически данни за образователната структура на населението в Община Борово според последното преброяване показват неблагоприятно съотношение на лицата, завършили различните образователни степени:

Таблица: Население на 7 и повече години по образование

  ОбщоВисше образованиеСредно образованиеОсновно образованиеНачално образованиеНезавършено началноНикога не посещавали училище
100%4,7%29,5%43,6%15,8%4,94%1,17%
5 8212721 7182 54192128668

Емпирични проучвания към края на плановия период 2014 – 2020 г показват, че образователната структура на населението на 7 и повече навършени години в община Борово се подобрява в сравнение с предходните години, като следва ясно изразената тенденция за областта на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско образование. Спрямо данните от Преброяване 2001 делът на населението с висше образование се е увеличил с около 5.7 процентни пункта, делът на населението със средно образование се е увеличил с около 17.9 процентни пункта, а относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование е намалял с около 16.3 процентни пункта.

Относителният дял на лицата с висше образование в общината според данните от преброяването обаче е бил значително по-нисък спрямо относителния дял на висшистите в област Русе (17.8 %) и Северен централен район за планиране (16,35 %). При лицата, завършили средно образование, относителният им дял за общината е бил по-нисък спрямо този за областта (45.3 %) и района за планиране (44,1 %). Делът на лицата с начално и по- ниско образование е 122,16%, е бил по- висок спрямо този за област Русе (11.8 %).

Значителни са били различията в образователната структура по местоживеене – над половината от жителите на град Борово (50,49%) са били със завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е 24,8 %. Въпреки това образователната структура на градското население е била по-неблагоприятна спрямо тази на областта, където над две трети от жителите на градовете (70.2 %) са със завършено най-малко средно образование.

От данните е видно, че населението в Община Борово е с недобър образователен статус. Доминиращ е броят на хората с основно образование – 43,6 % от общия брой на населението в общината  на 7 и повече навършени години. Сравнително нисък е процентът на завършилите висше образование – 4,7 %. Никога не посещавалите училище съставляват 1,7 % от общото население на общината.

Независимо че образователната структура на населението на община Борово се подобрява, тя продължава да бъде значително по-неблагоприятна от общата за страната и тази за областта. Това налага прилагането на мерки, които да бъдат насочени основно към образователната интеграция на етническите малцинства и към мотивиране на всички деца, младежи и техните родители в общината към по-високо образование. Проблемът за подобряване на образователната структура на населението ще придобива първостепенна важност за новия планов период 2021 – 2027 г., тъй като за социално-икономическото развитие на общината от ключово значение е качеството на човешките ресурси от гледна точка на професионално-образователна и квалификационна осигуреност. Високият дял неквалифицирана работна ръка прави територията непривлекателна за инвестиции в сектори с висока добавена стойност. За неквалифицираната част от населението все по-трудно ще се намират възможности за заетост, което ще рефлектира във висок дял на продължително безработните лица без квалификация. В същото време е налице много добра осигуреност, от гледна точка на териториална близост, с професионални и специализирани висши училища във всички области на науката. В най-отдалечения радиус от 200 км се намират четири висши училища (в гр. Варна), в радиус до 100 км са разположени други шест университета – по един в Свищов, Плевен, Шумен, Габрово и два във Велико Търново, а широкопрофилният Русенски университет „Ангел Кънчев“ е само на 30 км. от гр. Борово.

Подобряването на образователната структура на населението ще мултиплицира ефекта във всички сфери на социално- икономическия живот на общината, в което е смисълът на

 прилагането на интегрирания подход на развитие при стратегическото планиране в регионален и пространствен аспект.

Сподели: