мост на кольо фичето бяла янтра

Населението на Община Бяла намалява с близо 600 души за 8 години

Урбанистичната структура на община Бяла се характеризира с 11 населени места – град Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 5 кметства – Копривец, Полско Косово, Босилковци, Дряновец, Лом Черковна и 5 кметски наместничества – Пет Кладенци, Пейчиново, Бистренци, Ботров и Стърмен.

Както може да се види от таблицата, в края на 2019 г. населението на община Бяла е наброявало 12 654 души /по постоянен и настоящ адрес в населеното място/, което представлява спад от около 4,59 % спрямо 2011 г. От това население 8 111 души или 64,10 % живеят в гр. Бяла, a 4 598 души или 35,90 % живеят в селата от общината. Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Бяла. Почти всички хора, живеещи в селата, са постоянно пребиваващи там и се занимават със земеделие в лични
стопанства. Като цяло икономическият потенциал на градското население в общината е по-висок от този на селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и от възможностите за трудова реализация. Всички селища в общината разполагат с изградена инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване и транспортен достъп.

Сравнение с данните от преброяването проведено през 2011 г.
показва застаряване на населението на община Бяла. В началото на 2011 г. населението в активна трудова възраст (между 30 и 59 години) в община Бяла се равнява на 5335 души или 39.6% от общото население на общината, а населението на 60 и повече навършени години е 4289 души или 31.9% от общото население. Броят на децата и младежите до 19 навършени години е 2391 или 17.7% от населението на общината, а този на младите хора на възраст между 20 и 29 години е 1452 или 10.8% от населението на община Бяла.

Преброяването на населението проведено през 2011 г. показва, че основната част от населението на община Бяла има средно образование – 5046 души или приблизително 40% от населението на общината. В същото време 1571 души или 12.4% от жителите на общината имат висше образование. Много висок е броят на жителите на община Бяла с начално и основно образование – общо 5909 души или 46.7% от жителите на общината, а 126 души никога не са посещавали училище.

Естественият прираст на населението в община Бяла е отрицателен през целия период между 2012 и 2019 г.

Механичният прираст на населението на община Бяла също е отрицателен поради миграцията на част от населението към областния център гр. Русе и към други по-големи градове в страната в търсене на по-добро заплащане и по-добри възможности за
професионална реализация.

Сподели:

Още новини от деня