Населението на Русенска област намалява до 212 хил. в края на 2020-а

Населението на Русенска област намалява до 212 хил. в края на 2020-а

Време за прочитане: 2 мин.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 81 212 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) -1 308 412души (18.9%). Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях -София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%). Пет области -София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна, увеличават населението си през 2020 г. спрямо 2019 година. Най-голямо е увеличението в София -с 5.2% и Кърджали -с 1.6%. При останалите двадесет и три области има намаление, като най-голямо е за областите Видин -с 2.0%, и Смолян -с 1.6%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 74 общини с население под 6000 души живеят едва 4.0% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.1% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 308 412), следвана от общините Пловдив (342 048) и Варна (341 516). Най-малката община е Трекляно – 768 души. Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси -раждаемост, смъртност и миграция.

През 2020 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5‰) и Варна(-5.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин -минус 21.9‰, следвана от областите Монтана -минус 18.2‰,и Габрово-минус 18.1‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1000 души през 2020 година. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г. е положителен -плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Изменението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна миграция, е +4.4 ‰

През 2020 г. двадесети четири области имат положителен механичен прираст. Най-голям механичен прираст има в областите София (63.0‰), Перник (26.6‰), Кърджали (23.2‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица)(-11.9‰), Сливен (-2.2‰), Смолян (-1.7‰) и Велико Търново (-0.1‰).

Сподели:

Още новини от деня