В населените места на Община Сливо поле е създадена организация от кметовете за безпроблемно получаване на пенсиите от пощенските станции

Населението на Русенска област продължава да намалява и застарява

В резултат на демографските и миграционни процеси в края на 2022 г. изчисленото население на област Русе е 189 623 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 2 691 човека или с 1.4 %.1

В общия брой на населението жените са повече (52.2%) или на 1000 мъже се падат 1093 жени.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 147 603 души или 77.8% от населението на областта, а в селата – 42 020 души (22.2%).

Към края на 2022 г. населените места в област Русе са 83, от които 9 са градове и 74 села. В 8 села или 9.6% от всички населени места живеят по-малко от 100 души.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на средната възраст на населението, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“.

Към 31.12.2022 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 26.7% (50 570) от населението на областта. Процесът на остаряване е по-силно изразен при жените, отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 31.1%, а на мъжете – 21.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 12.4% (23 485) от общия брой на населението.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15-64 навършени години) е 64.1%. В градовете това съотношение е по-благоприятно – 59.9%, отколкото в селата – 80.5%.

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължаващия процес на остаряване, което естествено води до нарастване на показателя за средна възраст на населението.

През 2022 г. средната възраст за областта е 47.4 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 46.2 години, а в селата той е 51.3 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст.

Влияние върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.2

1 За всички сравнения с предходната година е използвано ревизирано население към 31.12.2021 г., което е изчислено като към броя на населението от Преброяването към 07.09.2021 г. са добавени данните за естественото и механично движение на населението до 31.12.2021 година.

2 При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2022 година са включени мъжете на възраст от 16 до навършени 64 години и пет месеца и жените на възраст от 16 до навършването на 61 години и десет месеца.

Сподели: