1 подвижна секционна избирателна комисия ще има в община Две могили

Насочват средства за закупуване на бетонни кошчета за отпадъци, мулчер за Унимог и професионална прахосмукачка в Две могили

С Решение № 804/28.04.2023 г., взето на заседание на Общински съвет Две могили, се даде разрешение за разходване на възстановените на общината отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за 2023 г.

Горецитираното решение е взето в съответствие с § 22 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, публикуван в брой 100 на Държавен вестник от 16.12.2022 г. и променените разпоредби на § 59 и § 60 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, /обн. в ДВ бр. 105 от 2020 г., изм. бр.17 от 2022 г./

Съгласно § 60 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ да останат по сметка на общината, която ги е събрала, и да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

През периода от приемане на Решение 804/28.04.2023 г. до сега, настъпиха промени в цените на съдовете за събиране на битови отпадъци, необходимостта от закупуване на нови активи и размера на очакваните средства от отчисления.

Общински съвет – Две могили допълни Решение № 804/28.04.2023 г взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 45, както следва:
1.1. в т. 1.2. числото „45000“ се заменя с числото „43680“.
1.2. в т. 1.3. числото „12000“ се заменя с числото „6480“.
1.3. създава нова т. 1.4. със следното съдържание: „1.4. За закупуване на бетонни кошчета за отпадъци – 19600 лв.“.
1.4. създава нова т. 1.5. със следното съдържание: „1.5. За закупуване на прикачен инвентар мулчер за Унимог – 20000 лв.“.
1.5. създава нова т. 1.6. със следното съдържание: „1.6. За закупуване на професионална прахосмукачка за почистване на улици – 10000 лв.“
1.6. предишната т. 1.4. става нова т. 1.7.

Сподели: