Насочиха още средства за основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението от „Работническа поликлиника“ на „Домашен социален патронаж“ в Борово

Общински съвет – Борово одобри промени в Инвестиционната програма за 2023 г. – Актуализация № 2, съгласно Приложение № 1 и приложение № 2 – Мотиви към проекта за решение за Промени в Инвестиционната програма за 2023 г.

Предвидените средства от целева субсидия за капиталови разходи за този обект в размер 647 200 лв., както и предвидените средства за обект „Изработка на Уеб сайт на Община Борово“ към Функция „Общи държавни служби”, § 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ по бюджета на гр. Борово с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи в размер на 25 040 лв.

Общо от двата обекта средства в размер на 672 240 лв. да се пренасочат към друг приоритетен обект за общината – „Основен ремонт, реконструкция и промяна предназначението на съществуваща сграда в обществено обслужваща сграда, в т.ч. комплекс за социални услуги в ПИ с идентификатор 05611.1.1434 по КК и КР на землището на гр. Борово, ЕТАП 2:Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението от „Работническа поликлиника“ на „Домашен социален патронаж“ и гаражен комплекс към него в сгради с идентификатори 05611.1.1434.2
и 05611.1.1434.3, находящи се в УПИ I-1434, кв. 36 по плана на гр. Борово, община Борово, с адрес: ул. “Белите брези“ №2“.

За този обект в инвестиционната програма за 2023 г. са предвидени средства в размер на 115 109 лв., с източник на финансиране от преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2022 г.

Общата стойност на обект „ЕТАП 2:Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението от „Работническа поликлиника“ на „Домашен социален патронаж“ и гаражен комплекс към него в сгради с идентификатори 05611.1.1434.2 и 05611.1.1434.3, находящи се в УПИ I-1434, кв. 36 по плана на гр. Борово, община Борово, с адрес: ул. “Белите брези“ №2“ ще стане от 115 109 лв. на 787 349 лв.

Сподели: