Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени бе организирана от факултет „Бизнес и мениджмънт“

На 19 май в зала 2Г.404 се проведе научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, организирана от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. Форумът е част от 61-ва научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе «Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V».

Двадесет и един доклада бяха изготвени от общо 32 участници в конференцията. Младите изследователи – в лицето на:

– 1 ученичка от Английска езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Русе, профил „Предприемачество и информационни технологии“;

– 1 Еразъм студент от Истанбулски технически университет, Турция;

– 7 студенти от специалност „Социални дейности“;

– 1 студент специалност „Предприемачество и иновации“, ОКС „Магистър“;

– 6 докторанти в докторски програми „Икономика и управление (индустрия)“, „Организация и управление на производството (индустрия)“, „Политическа икономия“ и „Социално управление“;

– 13 съавтори-преподаватели, в т.ч. 7 главни асистенти, 5 доценти и 1 професор.

Научният форум даде поле за дискусии на актуални социални, икономически, финансови, маркетингови, управленски и предприемачески въпроси. Младите изследователи демонстрираха отговорност, компетентност и загриженост за бъдещето.

Пожелания за нестихваща любознателност и творчески устрем!

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ

Сподели: