Само 3.4 % е равнището на регистрирана безработица в община Русе през януари

Националният план за действие по заетостта през 2020 г. изясниха в Русе

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. изясни днес главният експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Русе Юлия Събева днес. Тя е определена като:

„Подкрепа за растежа на икономиката чрез създаване на условия за осигуряване на търсената по количество и качество от работодателите работна сила, вкл. чрез активиране и повишаване пригодността за заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.”

В тази връзка през 2020 г., както и през 2019 г., в активната политика на пазара на труда водещи са услугите за търсещите работа и за неактивните лица, както и обучението на работната сила.

Приоритетни целеви групи на активната политика на пазара на труда през 2020 г. ще бъдат младежите, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s); продължително безработните лица и безработните без професионална квалификация, независимо от възрастовата група. Ще се работи и с фокус към безработните младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; безработните над 50-годишна възраст; безработни лица с трайни увреждания; неактивни лица, в т.ч. обезкуражени лица, учащи и пенсионери желаещи да работят, както и заети лица, желаещи да сменят работата си,. Финансирането на плана се осъществява със средства за активна политика на пазара на труда от държавния бюджет за 2020 г., както и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Към всяка група ще се подхожда диференцирано с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми, проекти и мерки от НПДЗ 2020 г. след разработване на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПДЗ 2020Г.

  • Осигуряване на работна сила с квалификация и умения съобразно търсенето на бизнеса и с оглед на бъдещите потребности
  • Осигуряване на заетост за неравнопоставените групи на пазара на труда в програми, проекти и мерки от ЗНЗ и ОП
  • Ограничаване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания на работещите
  • Осигуряване на социална сигурност и социално включване
  • Политика по доходите и пасивна политика на пазара на труда
  • Свободно движение на работници в рамките на ЕС и заетост на лица от трети страни

Агенцията по заетостта реализира програми, мерки и проекти за стимулиране на заетост и обучение, които ежегодно се регламентират с Националния план за действие по заетостта.

Нова Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Работодатели по Програмата са общинските администрации.

Безработните лица, регистрирани в ДБТ, могат да участват в Програмата при осигуряване на заетост на пълно и непълно работно време, като продължителността на предоставяните персонални грижи за едно лице не може да надхвърля 4 часа дневно.

Сподели:

Още новини от деня