Милена Хинкова избори

На сайта на Община Русе са публикувани са предварителните избирателни списъци за произвеждането на избори за народни представители 2021 г.

На сайта на Община Русе са публикувани са предварителните избирателни списъци за произвеждането на избори за народни представители 2021 г.

На територията на Община Русе са образувани 210 избирателни секции.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. Община Русе уведомява, че до 20.03.2021 г., (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец, или чрез електронно заявление на mayor@ruse-bg.eu  по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu  по настоящ адрес на лицето до 20.03.2021 г., (събота) вкл.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 27.03.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават всеки делничен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 24.02.2021 г. от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават по електронен път след идентификация с електронен подпис на http://www.grao.bg/elections/.

Сподели: