На свое заседание Комисията за детето обсъди актуални социални теми и въпроси

На свое заседание Комисията за детето обсъди актуални социални теми и въпроси

В сградата на Община Русе се проведе първото за 2024 г. заседание на Комисията за детето. Изготвен бе план за работа през текущата година който включва актуални теми в областта на социалните услуги за деца, образованието, здравните грижи, защита на децата от всякаква форма на злоупотреба, насилие и експлоатация, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други.

Заседанието бе открито от заместник-кмета Енчо Енчев, който е и председател на комисията.

Гост на срещата бе Румен Николаев, който представи информация за дейността на инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“, чиито идеен автор е той. Журналистът отправи апел към членовете на комисията за осмисляне на проблема, който става все по-голям и по-сериозен според статистиката. Целта на кампанията, която няма външно финансиране и е изцяло на доброволни начала, е общественото внимание да бъде постоянно привлечено към превенцията и борбата с наркотиците и по този начин да се сведе до минимум употребата на дрога сред подрастващите.

Управителят на Кризисния център за непридружени деца –чужди граждани и деца-бежанци в риск Рейхан Аблеким запозна комисията с особеностите и спецификата в работата със случаи на непридружени деца или разделени от семейството си деца чужденци, намиращи се на територията на община Русе и настанените в Кризисния център, включително деца търсещи и/или получили международна или временна закрила.

Управителят на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“ Мария Йорданова представи презентация с добри практики и разказа за предизвикателствата в тяхната работа.

От Сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“ представиха презентация на тема „Социалната услуга като заинтересована страна в процеса на ограничаване риска и последиците от екранната зависимост при децата с увреждания“.

Комисия за детето е създадена съгласно чл. 20 „а“ от Закона за закрила на детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, Областна дирекция на МВР, РУО, РЗИ, дирекция „Социално подпомагане“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и неправителствените организации с нестопанска цел, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Следващото заседание на комисията ще се проведе през месец април.

Сподели: