пожар нова черна

На територията на община Борово са предприети и реализирани следните мерки и действия за нормалното протичане на пожароопасен сезон 2024 година

На територията на община Борово са предприети и реализирани следните мерки и действия за нормалното протичане на пожароопасен сезон 2024 година както следва:

 1. Изготвен е Годишен план за защита на горските територии от пожари на Община Борово съгласно чл. 20 от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.
 2. Поставени са предупредителни табели на горите от първи клас на пожарна опасност.
 3. Сформирано и оборудвано е противопожарно депо в сградата на общината за обезпечаване на дейностите на доброволното формирование, както и в административната сграда на Общинско Предприятие “Горски Фонд и Чистота” съгласно Наредба № 8 от 11 май 2012 година за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Закупено е защитно облекло за доброволците от доброволно формирование ,,ДФИС – Борово’’, област Русе.
 4. Актуализирани са списъци с телефонните номера на дежурните лица, които задължително се уведомяват при възникване на пожар и носят отговорност за осъществяване на контакт с РС ПБЗН – Бяла и РС ПБЗН – Две Могили, при възникване на пожар на територията на Община Борово.
 5. Създадена е организация по населени места за бързо реагиране и овладяване на пожари от членовете на доброволните формирования.
 6. Сформирана е специализирана група за разузнаване и начална атака на възникнали пожари в горските територии – общинска собственост и координация при гасене със Заповед № 053/12.03.2024 г.
 7. Издадена е Заповед № 054/12.03.2024 г. на Кмета на Община Борово във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 и чл. 20 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските
  територии от пожари и с цел превенцията и контрола за предотвратяване на пожари в горските територии на Община Борово.
 8. Издадена е Заповед № 071/27.03.2024 г. на Кмета на Община Борово, за спазване на изискванията за определения от Областния управител на област Русе пожароопасен сезон в горските територии на област Русе за временния интервал от 01.04.2024 г. до 30.11.2024 г. Същата регламентира стриктното изпълнение на Наредба № 8121з-968/10.12.2014. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 9. Чрез публикуване на Заповед № 071/27.03.2024 г. на интернет страницата на общината и поставяне на информационните табла във всички кметства населението е информирано за действията, които следва да бъдат предприемани за предотвратяване опасността от възникване на пожари, както и за изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 10. Издадена е Заповед № 176/06.06.2024 г. на Кмета на Община Борово за обявяване началото на ,,Восъчна зрялост‘‘.
Сподели: