На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се практикуват различни видове туризъм на територията на Община Бяла, готовността за посрещане на туристи не е достатъчна

Община Бяла има голям потенциал за развитие на различни форми на туризма. Туристическите дадености, с които разполага Община Бяла са предпоставка за успешното развитие на отрасъла. Ето защо в Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020 г. туризмът бе идентифициран като приоритет в развитието
на общината и това срещна широка подкрепа, както на обществеността, така и на местната и държавна власт. Той допълни и обогати визията за развитието на общината за периода 2014-2020 г. която беше определена като: „Община Бяла–утвърден промишлен и транспортно – логистичен център в Северна България, привлекателен за инвестиции с плодородна земя, съхранено природно и културно богатство и развит
интегриран туризъм”.


Въпреки потенциала за развитие на туризъм обаче, община Бяла все още не е усвоила всички възможности на този отрасъл и на територията на общината няма формирани цялостни продаваеми туристически продукти. Във връзка с това, в общината е разработен Проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Бяла, област Русе, за периода 2020-2030 г., която конкретизира основните стратегически цели за устойчиво развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите за развитието му на областно ниво, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

Град Бяла и районът около него е с богато минало и история, които намират отражение в десетки културно-исторически паметници, разположени на територията на общината. Четири от тях са национални паметници на културата: Прочутият мост на Уста Колю Фичето над река Янтра; Паметникът на апостолите Панайот Волов, Георги Икономов и въстаникът Стоян Ангелов; Историческият музей в град Бяла, свързан с Руско-турската освободителна война; Надгробната плоча и костите на милосърдните сестри Юлия Вревская и Мария Неелова, намиращ се в двора на музея.

В гр. Бяла се намират още множество паметници, оформящи богатото културно- историческо наследство на района, които са и привлекателни обекти за стотици туристи:

– Градската часовникова кула, построена през 1872 г.;

– Църквата „Свети Георги”;

– Руският паметник край р. Янтра;

– Паметникът на Юлия Вревская;

– Паметен знак на Николай Пирогов;

– Мемориал в памет на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втора световни войни от гр. Бяла и региона;

– Храм „Свети вкмч Пантелеймон“ град Бяла, квартал гара Бяла

На територията на общината има десетки паметници, не толкова популяризирани за съжаление, но имащи голямо значение за местните жители и историята на страната:

– Паметни плочи на опълченци от Бяла;
– Барелеф на Васил Левски;
– Паметна плоча на загиналите във войните в с. Босилковци;
– Паметник на убитите по време на войните от 1912-1913 год. в с. Дряновец;
– Руски паметник в с. Лом Черковна и Паметникът на Кина Василева- Бойка – партизанка от Горнооряховския отряд.;
– Паметник на загиналите в Отечествената война в с. Полско Косово;
– Паметна плоча на Рачо Игнатов Яков и Петър Миланов Караиванов в село Стърмен;
– Паметник на загиналите в Руско-турската война в с. Копривец;
– Войнишки паметник в с. Копривец.

На 7 км от град Бяла в посока Попово се намира Лесопарк – обособена зона за отдих и почивка.

На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се практикуват различни видове туризъм на територията на общината, готовността за посрещане на туристи не е достатъчна.

В региона съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на екологичния и селския туризъм. На територията на общината не се предлагат конкретни туристически пакети на туристическия пазар. На територията на общината почти не се усвояват средства, които се отпускат по различни международни донорски програми, подпомагащи малкия и среден бизнес в областта на туризма.

Частният сектор все повече обръща внимание на увеличаване на инвестициите в туризма, като се изгражда леглова база и места за хранене и развлечения.

Функциониращите средства за подслон и места за настаняване отговарят на изискванията на чуждестранните туристи, но в много от туристическите обекти обслужващият персонал не притежава необходимата професионална квалификация или образование за заемане на съответната длъжност. В региона не се предлагат и такива образователни програми или курсове за повишаване на квалификацията на кадрите в сферата на туризма.

Липсва разнообразяване на досега предлаганите туристически продукти с други елементи , като например екотуристически. Необходимо е обогатяване и диференциране на туристическото предлагане и с нови форми на туризъм, така че да се задоволяват нуждите на различни категории туристи.

Друг проблем, който оказва негативно влияние върху развитието на туризма е недостатъчната реклама за наличното туристическо предлагане. Слабо е участието на всички заинтересовани страни: хотелиери и ресторантьори, неправителствени организации, на туристически изложения и панаири за популяризиране на
туристическия продукт на региона.

Не са осъществени връзки и контакти с туроператори, на територията на общината не е развита този вид услуга. За бъдещото развитие на туризма на региона е необходимо да се вземат предвид всички тези факти, които влияят негативно върху процеса на диференцирано туристическо предлагане и развитие и да се търсят
възможности за отстраняването им.

Сподели: