община-две-могили-сграда

На 11 август ще се проведат консултации за състава на общинска избирателна комисия в Две могили

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
В 49-то НАРОДНО СЪБРАНИ
Е

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.08.2023 г. (петък) от 10,00 ч. в Конферентната зала на Община Две могили ще се проведат консултации за състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ в Община Две могили за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.


На основание чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) и в изпълнение на Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня представителите на следните парламентарно представени политически партии и коалиции от партии в 49-то Народно събрание:

  • Коалиция ГЕРБ – СДС;
  • Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“
  • Партия „Възраждане“;
  • Партия „Движение за права и свободи“;
  • Коалиция „БСП за България”;
  • Партия „Има такъв народ.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание, съгласно чл. 75, ал. 2, изр. 2 от ИК и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.


Представителите на съответните политически партии и коалиции следва да представят необходимите документи, съгласно чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от ИК и т. 3 от Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК, а именно:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за контакт с предложеното за член на ОИК лице;
– партия или коалиция, която ги предлага,

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица; 

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение, (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 от Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г.

Консултациите ще се проведат в условията на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата.

Телефони за контакт и допълнителна информация: 
0896340264 – г-жа Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили

Приложение: 1. Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК;
2. Декларация (приложение № 1 към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК). .PDF / Декларация (приложение № 1 към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК) .doc

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

Сподели: