община русе

На 12 януари ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година

Общинска администрация гр. Русе информира местната общност, че на 12 януари от 17,30 часа, в Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2018 година.

Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата на Общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на Общината или по електронна поща не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Рамката на проектобюджета за 2018 г. е 106 052 733 лв. /без преходен остатък/ при първоначален бюджет за 2017 г. – 107 901 690 лв. /без преходен остатък/. Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2018 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе.

В Проектобюджет – 2018 г. Община Русе залага изпълнението на следните приоритети:

1. Успешно изпълнение на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на Европейски средства през програмен период 2014 – 2020г.;
2. Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване;
3. Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм;
4. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;

Акценти в проекта за бюджет са:

– Привличане на финансови средства по национални, европейски и международни програми;
• Активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради;
• Балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура;
• Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост;
• Въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за достъп до задължения и безкасови разплащания;
– Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности – помощи по Наредба 21 на Общински съвет, Асистирана репродукция, подпомагане дейността на клубове на пенсионера, Съюз на слепите, глухите, инвалидите и устойчивост по социални проекти;
• Инвестиционна програма: обновяване и модернизиране системата за улично осветление; прилагане на мерки за енергийна ефективност на
обекти общинска собственост; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища; благоустрояване
и озеленяване на междублоковите пространства и др.
• Енергийна ефективност на системата за улично осветление на гр. Русе и енергийна ефективност на сгради по НДЕФ
• Успешно изпълнение на проектите по ОП „Региони в растеж“: – Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за
обществен отдих;
– Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап;
– Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на град Русе, в т. ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни
пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
– Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба No 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги
за деца и семейства;
– Изграждане на социални жилища за настаняване на:
1. Лица от малцинствени групи от населението;
2. Социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе

Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства; без просрочени задължения; висока събираемост на собствените приходи.

През 2018 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта
на живот на русенци – превръщане на гр. Русе в един чист, подреден, уютен, сигурен и предпочитан от младите хора и бизнеса град.
Съществен принос за постигането на поставените цели е и реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от Европейския
съюз и други международни и национални програми.

Сподели:

Още новини от деня