На 16 януари ще бъде представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспобност“ ще представят процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. пред заинтересованите страни в Русе на 16 януари, сряда, в Пленарна зала на Община Русе. Регистрацията на участниците е от 9.30 до 10.00 часа.

Събитието в Русе е част от информационната кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на  българските МСП за подобряване на производствения капацитет, повишаване на тяхната конкурентоспобност и засилване на експортния им потенциал. Допустимите кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат приключени минимум 3 приключени финансови години. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват, в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020 групи сектори на икономическа дейност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16,30 часа на 21.05.2019 г.

В периода 15 януари – 04 февруари 2019 г. кампанията ще се проведе освен в Русе в градовете Варна, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София.

Сподели:

Още новини от деня