опасни отпадъци

На 19 и 20 септември в Русе ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

В периода 19.09.2018 г. – 20.09.2018 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.

Описание на отпадъка Видове отпадъци подлежащи на приемане и последващо третиране
1. Замърсени опаковки Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
2. Лекарства с изтекъл срок на годност Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
3. Живачни термометри и живак Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Пестициди

Киселини

Основи

Фотографски химични вещества и смеси

5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

Разтворители

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените в таблицата видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт.

За допълнителна информация по настоящата кампания:

тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

Забележка: В кампанията не се приемат опасни отпадъци от юридически лица и учебни заведения.

Сподели:

Още новини от деня