МУЗИКАУТОР ще дари с химн НУИ - Русе в инициативата „Светилник“

На 24 януари ще бъде представен проект за ранно детско развитие в община Русе

Община Русе ще проведе откриваща пресконференция по проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе”, която ще се проведе на 24 януари /сряда/ от 10 ч. в сградата на Детска градина „Червената шапчица“ /филиал „Светилник“/ на ул. „Тодор Икономов“ 1.

Проектът старира на 1 ноември 2023 г. и е с период на изпълнение 7 месеца. Основната му цел е повишаване на детското благосъстояние, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални образователни услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Отпуснатите финансови средства по проекта са 111 344.85 лв., от които 85% са европейски средства и 15% – национално финансиране.

По време на пресконференцията ще бъдат представени възможностите, които семействата ще имат за отглеждането на деца в ранна детска възраст, чрез повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата, семейно консултиране и планиране и допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата, формиране на родителски умения, подкрепа, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. На срещата са поканени представители на медиите, организации, бъдещи и настоящи родители на деца до 7-годишна възраст, както и всички заинтересовани лица.

Проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе” се изпълнява съгласно сключен договор №BG05SFPR002-2.003-0035-C01 между Министерството на труда и социалната политика и Община Русе, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

Сподели: