На 27 януари ще се състои информационно събитие „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

На 27 януари от 13:30 часа в Кръгла зала на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3 ще се проведе информационно събитие по Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ 10 партньора в 4К, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Целта на предстоящото събитие е да бъда запозната широката общественост с извършената работа на екипа от началото на февруари 2021 г. до момента.

Община Русе е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

За община Русе потенциална заплаха от климатичните промени в градска среда е ефектът на топлинния остров – „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия – анти-топлинен остров на бул. Цар Освободител“ открит пешеходен подлез (Кръговото).

Проектният екип на общинската администрация с помощта на експертите и консултантите на Националния доверителен екофонд и Западно-Норвежкия изследователски институт предлага за реализация пилотен проект, който да може да се възпроизведе веднага и на други места в града. Ключовите критерии за избор на мярката са тя да предпазва от рисковете на конкретните заплахи, да е иновативна, да е осъществима и да е необходимо и постижимо нейното прилагане и на други места в града, а и в други градове. През следващите седмици предстои сключване на договор с изпълнител за реализиране на инвестиционната мярка.

Сподели: