На 4 и 5 октомври в Русе ще се проведе конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион – настояще и бъдеще“

Областният информационен център – Русе има удоволствието да Ви покани да участвате в двудневна конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион – настояще и бъдеще“, която той организира на 4 и 5 октомври в зала „Европа“ (Доходно здание) от 10:00 часа. Събитието се провежда под егидата на кмета на Община Русе Пламен Стоилов.

Фокусът на конференцията е насочен към популяризиране на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион и на проекти, които са подкрепени финансово от оперативните програми, ПРСР, ПМДР, Interreg Danube Transnational Programme, Inretreg V-A България – Румъния, Механизъм за свързване на Европа (CEF). Съпътстващо ще покажем изложба на проекти на пл.“ Свобода“, срещу Съдебната палата.

Специален акцент на форума ще бъде ротационното председателство на България на Дунавската стратегия, което започна през октомври 2017 г. и ще приключи през октомври 2018 г. Представител на Министерството на регионалното развитие на Република България (Националното звено за контакт на Стратегията) ще представи постигнатите до момента резултати по българските приоритети.

Конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион – настояще и бъдеще“

4 – 5 октомври 2018 г., Русе, зала „Европа“

4 октомври 2018 г.

10:00 – 10:30 Регистрация и записване за разходка с корабче, кафе

10:30 – 11:00 Откриване и приветствия от официалните лица

11:00 – 12:00 Постигнатото по време на ротационното председателство на България на Дунавската стратегия и бъдещето на финансовата подкрепа за изпълнението на стратегията

Вяра Минчева, Първи секретар, Регионална политика, Постоянно представителство на Република България в ЕС

I панел „По-добре свързан Дунавски регион (транспорт, инфраструктура, туризъм, култура)“

12:00 – 12:20 Постигане на целите на Дунавската стратегия чрез синергия от проекти на Община Русе

Страхил Карапчански, зам.-кмет на Община Русе

12:20 – 12:40 DANTE – Подобряване на административните процедури и процеси, свързани с дунавския воден транспорт; GRENDEL – Зелен и ефективен дунавски флот; Danube Transnational Programme (DTP)

Десислава Пенчева, БРТПП – Русе

12:40 – 13:00 Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион Румъния – България, INTERREG V-A Румъния – България

гл.ас. д-р инж. Иванка Цветкова, Русенски университет

13:00 – 14:00 Бизнес обяд във фоайето на Доходно здание

14:00 – 14:30 Синята „магистрала“ на Европа – по-добро, модерно и екологосъобразно управление на плавателния път (проекти по CEF, DTP, ОПТТИ 2014 – 2020)

Божидар Янков, директор на дирекция ЕППВО в ИАППД – Русе

14:30 – 14:50 Река Дунав – туризъм, култура, история – представяне на 3 проекта на Русенска търговско-индустриална камара по INTERREG V-A Румъния – България и ЕRASMUS +

Стела Дионисиева, РТИК

14:50 – 15:10 Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния – България“; Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния – България“, INTERREG V-A Румъния – България

Мария Цанкова, изп. директор на АДО „Дунав“

15:10 – 15:30 Свързване на дунавските защитени територии в дунавски хабитатен коридор, Danube Transnational Programme (DTP); Мостът, Дунавски стратегически фонд за проекти (DSPF)

Емилия Петкова, КПНП „Русенски Лом“

15:30 – 15:50 Историята на Русе в пощенски картички и снимки – култура и туризъм

Румен Кузов, колекционер

15:50 – 16:00 DANUrB – DANube Urban Brand – изграждане на регионална мрежа чрез туризъм и образование за укрепване на културната идентичност и солидарност „Дунав“.

Георги Георгиев, Областна администрация – Русе

16:00 – 16:20 Време за въпроси

16:30 – 17:00 Разглеждане на изложба от проекти на пл. „Свобода“ , пред Съдебната палата

17:00 – Посещение и разглеждане на новия маркиращ кораб „Осъм“ на ИАППД, чието финансиране е осигурено от Механизма за свързване на Европа.
5 октомври 2018 г.

II панел „Дунавският регион – знаещ, работещ, конкурентоспособен, безопасен“

9:30 – 10:00 Регистрация и кафе

10:00 – 10:20 Smart Factory Hub, Danube Transnational Programme (DTP)

Тодор Митов, ИКТ Клъстер, София

10:20 – 10:40 DanuBioVaNet, Danube Transnational Programme (DTP)

Светлин Рангелов, Асоциация на бизнес клъстерите, София

10:40 – 10:55 JobEase – повишаване потенциала на безработните жени за заетост; AA Danube – риболовни маршрути в трансграничния регион Румъния – България

Катерина Кутинчева, ръководител проекти във фондация „Идеин развитие“

10: 55 – 11:05 Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност, INTERREG V-A Румъния – България

Станимир Станев, Русенски университет – филиал Силистра

11:05 – 11:15 VISA – трансгранична агенция за трудова мобилност, INTERREG V-A Румъния – България;

Десислава Пенчева, БРТПП – Русе

11: 15 – 11:30 Предприемачество за младежка трудова мобилност- организиране на съвместни трансгранични учебни компании, INTERREG V-A Румъния – България

Диана Бебенова, НПО „ Паралел“, Силистра

11:30 – 11:45 Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост, ОП „Развитие на човешките ресурси“

Ралица Страхилова, Община Борово

11:45 – 12:05 Проекти на млади предприемачи в селското стопанство

12:05 – 12:15 Социално предприятие „Хартиен свят“ – Две могили, ОП „Развитие на човешките ресурси“

Миглена Ангелова, председател на УС на СНЦ„Развитие на социалния капитал“

12:15 – 12:30 Създаване на информационна мрежа за улесняване на сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион Румъния – България, INTERREG V-A Румъния – България

Катя Горанова, изп. директор на БЦПМСП

12:30 – 13:30 Бизнес обяд във фоайето на Доходно здание

13:30 – 13:45 Система за горско наблюдение за ранно откриване и оценка на пожари в района на Балканите – Средиземно море, Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

гл.ас. д-р инж. Иванка Цветкова, Русенски университет, и ДПП „Русенски Лом“

13:45 – 14:00 Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе, , INTERREG V-A Румъния – България

Представител на ГД „Пожарна безопасност и гражданска защита“

14:00 – 15:00 Кратка почивка и придвижване до понтона на река Дунав, където ще се качим на кораб „Русчук“ за едночасова разходка. При повече желаещи да се възползват от круиза, корабчето ще направи втори курс в 16:00 часа.

Сподели: