Започна обновяването на русенския кей и изграждането на корабни места

На 40 % е изпълнено изграждането на новите корабни места на кея в Русе

Община Русе има сключен договор с фонд ФЛАГ ЕАД № 1030/15.11.2018г. и Уникредит Булбанк АД за финансиране на дейностите по проект “Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор № 7”, с код 15.1.1.041/ROBG-130 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

Договорът изпълнява условията на Решение на Общински съвет Русе № 946, прието с Протокол № 37 от 13.09.2018г.

Срокът за погасяване на кредита е определен до 12 месеца и е предвидено сумата от 2 000 000 лв. да бъде погасена след верифициране на сумите по Искания от Управляващия орган до 25.09.2019г.

Предвид факта, че нивото на река Дунав оказва пряко влияние върху строително-монтажните работи (СМР), се налага промяна в предвидения план за възстановяване на средствата от програмата. Водени са разговори с община Гюргево-партньор по проекта за удължаване срока. Към настоящия момент строителните дейности за обекта в Русе са изпълнени около 40% и при благоприятни атмосферни условия е възможно да бъдат приключени до края на 2019 г. След това предстоят процедури по въвеждане на обекта в експлоатация, както и подготовка на искането за окончателно плащане, което ще отнеме съответния времеви ресурс.

Очакваните за възстановяване суми, планирани за погасяване на кредита са пряко зависими от СМР и би могло да не изпълнят предназначението си за погасяване на кредита в договорения срок. При условие, че Община Русе успее да погаси кредита в договорения срок без да предприеме действия за удължаване на същия, при завършване на следващия етап от строителството може да се създадат предпоставки за затруднения при разплащания с изпълнителя по проекта.

В тази връзка кметът на Община Русе предлага на Общинския съвет да вземе през този месец решение за удължаване срока на погасяване от 12 месеца на 17 месеца. Заемите чрез Фонд ФЛАГ ЕАД са изключени от ограниченията на чл.17а от ЗОД и чл.32 от ЗПФ и е налице принципно съгласие и готовност от страна на ФЛАГ ЕАД за анексиране на договора в частта на срока за погасяване.

Сподели:

Още новини от деня