19 получиха почетния знак на Община Бяла днес

Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на община Бяла 2014-2020 г. е изпълнен успешно

През плановия период 2014 – 2020 г. община Бяла е реализирала проекти на стойност над 80 млн. лв., преди всичко от външни източници.

Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на община Бяла 2014-2020 г. е изпълнен успешно. По всички приоритети е налице съществен напредък при изпълнение на мерките и дейностите, като най-значимо изпълнение е постигнато по IV основен приоритет: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, здравни, социални и културни услуги, и по втори приоритет – Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. През плановия период 2014 – 2020 г. са изпълнени изцяло 113 от всички 159 запланувани дейности, което може да се отчете като значителен напредък за община Бяла, тъй като те касаят развитието на социалната сфера, човешките ресурси, подобряване на жизнената среда и на инфраструктурата, като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в общината.

Изпълнението на тези мерки е осъществено главно със средства от европейските фондове, чрез спечелени и успешно реализирани проекти по оперативните програми.
Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на дадените Оперативни програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси. С реализацията на проектите по Оперативните програми, както и със средства от Републиканския бюджет и със собствени целеви средства е подобрена местната инфраструктура, която създава условия за растеж и повишаване привлекателността на общината – подобрена е пътната, водоснабдителната и канализационна инфраструктура, обновена е образователната, социална и културна инфраструктура, работено е за развитие на социалните услуги, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, подобрено е състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, опазване на околната среда, повишен е капацитета на общинската администрация, особено със знания за възможностите за финансиране по европейски проекти.

Преобладаващата част от мерките са изпълнявани ритмично, в рамките на планираните индикатори и в съответствие с принципа за целесъобразност, ефективност и ефикасност на изразходваните ресурси.

Изразходените финансови ресурси за изпълнение на мерките в Плана за развитие на община Бяла 2014 – 2020 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на планирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на ОПР. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината; 6. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е след 2020 г., е направена обективна оценка за текущото им състояние до момента, а в новия План за интегрирано развитие на община Бяла 2021 – 2027 г. са набелязани подходящи индикатори за мониторинг, контрол и отчитане на тяхната реализация през следващите години.

Прегледът на проблемите, възникнали в процеса на реализация на Общинския план за развитие през периода 2014 – 2020 г. показва следното:
а) Известно проточване във времето на етапите на оценяване и договориране на подадените проектни предложения, от страна на управляващите органи на съответните Оперативни програми, най-вече поради изменения в нормативната уредба, изменения в индикативните годишни работни програми на някои от Оперативните програми, отлагане на индикативните дати за кандидатстване. Същевременно обаче през този период са се увеличили възможностите за кандидатстване с проектни предложения пред различни други източници за финансиране;
б) За част от проектите получаването на финансов ресурс, както и изпълнението на проектните предложения могат да се отбележат едва през следващия отчетен период;
в) Липса на достатъчно свободни финансови средства за успоредно изпълнение на проекти;
г) Липса на механизъм за набиране на актуална информация за потенциални инвестиционни намерения на стопански субекти и неправителствени организации на територията на община Бяла;
д) Недостатъчен брой представители на местния бизнес, отворени към създаване на публично-частно партньорство при реализация на проекти;
е) Едно от най-големите предизвикателства пред изпълнението на Общинския план за развитие в последната година на неговото действие беше пандемията от Ковид 19, чиито негативни последици ще оказват своето влияние и вероятно ще предизвикват сериозни проблеми от здравен, икономически и социален характер в общината и в началото на новия планов период 2021 – 2027 г.
ж) Посочените в т. 7. на предходния раздел някои организационно-технически обективни и субективни пропуски в процеса на подготовката на Плана, както и при неговата реализация, които са довели до неизпълнение, частично изпълнение и забавено изпълнение на част от предвидените мерки и дейности в ОПР за периода 2014 – 2020 г.

Сподели: