Неизпълнен в срок проект ще принуди Община Сливо поле да върне над 600 хил. лева на ДФЗ

На 21.05.2022 г. изтече срокът на договор BG06RDNP001-7.001-0099 C001/21.05.2019 г. за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Сливо поле и село Голямо Враново, Община Сливо поле“. През месец май тази година Община Сливо поле отправи искане до Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на анекс за удължаване на срока на въпросния договор.

Искането е уважено и на 20 юли тази година е подписан анекс между Фонда и Община Сливо поле. Така срокът за изпълнение на проекта се удължава до 14 октомври тази година.

Граждани от Сливо поле сигнализираха RuseInfo, че все още не е започнало полагане на асфалтобетоновата настилка на предвидените за реконструкция и рехабилитация улици по проекта. Предвид увеличението на цените на материали и суровини, технологичните изисквания за изпълнение на дейностите, както и времето, необходимо за въвеждане на обекта в експлоатация и подготовката на искане за окончателно плащане, съществува реална опасност да не се спази и удълженият срок за изпълнение на проекта.

След 14 октомври Фонда има право да прекрати едностранно административния договор.

При подобна ситуация Община Сливо поле ще дължи връщане на полученото авансово плащане. То е в размер на 683 309, 63 лв. без ДДС, ведно със законната лихва върху него от датата на получаването му!

Сподели: