„Нелсен – Чистота“ ЕООД достави нови съдове за сметосъбиране в кв. "Възраждане"

„Нелсен – Чистота“ ЕООД достави нови съдове за сметосъбиране в кв. „Възраждане“

 „Нелсен – Чистота“ ЕООД изпълнява договор за „Събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе и транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци“.

Честота на обслужване

Големите нови съдове с обем 2,5 м3 и 1,1 м3 се обслужват ежедневно.

В началото на събирането на отпадъците в тях в гр.Бургас също е имало недоволство, което постепенно е затихнало.

Пластмасовите кофи се обслужват веднъж седмично.

Изключения са някои адреси, които се обслужват два пъти дневно, както и предоставени съдове с декларация по чл. 16 за определяне на такса битови отпадъци според количеството.

Започна разставянето на новите съдове и в кв. „Възраждане“, като тази седмица са подменени 15.

Досега за 2021 г. на фирмата е наложена санкция за допуснато разпиляване на отпадъци в прилежащите на съдовете площи.

Извършени бяха и проверки на почистването около съдовете за битови отпадъци и тези за разделно събиране.

Проблем създават висящите кабели от кабелните оператори.

Контролът се осъществява чрез достъп на Община Русе до GPS системата, което дава възможност за проследяване.

Сподели: