община ветово

Неположил клетва общински съветник във Ветово сезира областния управител

Областният управител на област Русе е изпратил писмо с №9403-2/10.02.2020г., в което се сочи, че в Областна администрация-Русе е постъпила жалба с вх.№94-03-2/04.02.2020г. от г-н Паско Христов, който е обявен за избран за общински съветник с решение №171-МИ от 17.01.2020г. на ОИК-Ветово. Жалбоподателят развил оплаквания, че се е явил на заседанието на Общински съвет-Ветово, проведено на 31.01.2020г., но бил възпрепятстван да положи предвидената клетва в ЗМСМА. Сочи се, че по силата на закона пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата, поради което г-н Христов е бил възпрепятстван да участва в качеството на общински съветник в заседанието на колективния орган. Горните обстоятелства се установявали в Протокол №5 от 31.01.2020г. на ОбС-Ветово, в който са отразени направените обсъждания, като вследствие на същите не е била предоставена възможност на г-н Христов да положи клетва, тъй като това не било включено в дневния ред на заседанието. В тази връзка се посочва, че съгласно чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА преди началото на първото заседание на общински съвет, което се провежда не по късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по чл. 30, ал. 7, новоизбраният общински съветник полага клетва по чл. 32, ал. 1 от същия закон. Видно от цитираните норми на ЗМСМА, полагането на клетва от обявения за избран общински съветник не подлежи на обсъждане и гласуване от останалите общински съветници, поради което не е нужно и включването му в дневен ред. Предвид факта, че по време на заседанието на общински съвет Ветово на 31.01.2020г. е цитиран Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация посочва , че норми от подзаконов нормативен акт не могат да се тълкуват и прилагат в противоречие на чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА, поради което на новоизбраното лице е следвало да се осигури възможност да положи клетва. Във връзка с горното Областният управител, очаква да бъде уведомен писмено за становището на общинска избирателна комисия по случая, както и да се създаде организация, за да бъде осигурена възможност г-н Паско Христов да положи клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА преди заседанието на Общински съвет – Ветово, което е насрочено за 14.02.2020г.

Милица Милкова-член на ОИК, изчете на глас Протокол №5/31.01.2020г. на ОбС-Ветово в частта, касаеща полагането на клетвата.

Пристъпи се към разисквания и изказвания:

Иванка Борисова Пенкова-секретар на ОИК-Ветово: Присъствах на заседанието на ОбС Ветово на 31.01.2020г. Председателката на ОИК изказа своето становище по решението за полагане на клетвата от общ.съветник Паско Христов, но не беше прието от общинските съветници. Включиха се и граждани, които нямаха право да вземат отношение, визирам включително д-р Мехмед Мехмед.

Леман Али Ахмед-член на ОИК-Ветово: Присъствах на заседанието на ОбС-Ветово на 31.01.2020г. Част от общинските съветници бяха категорично против, включването като точка от дневния ред на ОбС за полагането на клетва от г-н Паско Христов като новоизбран общински съветник. Имаше изказвания и от граждани, които нямаха право да се намесват в работата на ОбС-Ветово и против решението на ОИК-Ветово. Председателя на ОИК Стела Стоилова беше възпрепятствана да изпълни служебните си задължения, макар че дойде с подготвена клетвена декларация и издадено удостоверение за общинския съветник.

Милица Диянова Милкова-член на ОИК-Ветово: Присъствах на заседанието на ОбС-Ветово на 31.01.2020г., заедно с моите колеги от ОИК. На заседанието цареше хаос, дезорганизация и пълно неуважение към част от общинските съветници, присъстващите членове на ОИК и гражданите, които имаха интерес към обсъждането на дневния ред. Изтъкнаха се мотиви от правилника за организацията и дейността на ОбС-Ветово, според които полагането на клетва, трябва да се приеме като точка от дневния ред и след като това не е сторено не можело да се разгледа и да се положи клетвата на заседанието от общинския съветник. Д-р Мехмед Мехмед изказа становище, че ако това не се подложи на гласуване, щяло да бъде грубо нарушение на правилника. Г-н Паско Христов беше застанал до Председателката Стела Стоилова и слушаше какво се разисква. Той попита дали Баки Солак има нещо против да се включи като общински съветник и дали се страхуват от него. По отношение на полагане на клетвата от новоизбрания общ.съветник Паско Христов, по-голямата част от общинските съветници не одобриха и не разрешиха моята колежка-Стела Стоилова да упражни служебните си задължения, а именно да връчи удостоверението на Паско Христов и същия да положи клетва и подпише клетвената декларация, с което да стъпи длъжност.

Павлинка Аврамова Недкова-член на ОИК-Ветово: Не съм присъствала на заседанието на ОбС на 31.01.2020г., но като изслушах Протокола от заседанието на общ. Съвет, си направих извод за атмосферата, при която се провеждат заседанията в ОбС-Ветово. Неправилно е отказано да се положи клетва от г-н Паско Христов на това заседание.

Мейва Акиф Хаджиева-зам.-председателя на ОИК-Ветово: Не одобрявам държанието и поведението на общ.съветници. Трябваше малко по-културно и колегиално, да се държат помежду си и да се изслушват. Дори и да има разногласие между тях, трябва да се стараят да се понасят щом ще работят заедно.

Цонка Илиева Дамянова-член на ОИК-Ветово: Не съм присъствала на заседанието на 31.01.2020г. на ОбС-Ветово, но от протокола, който беше прочетен за него, съм възмутена от изключително лошата организация на заседанието на ОбС. Възмутена съм некомпетентността на част от общ.съветници, които съвсем тенденциозно отхвърлят възможността ОИК да упражни законовите си задължения, а именно да се положи клетва от г-н Паско Христов. Възмутена съм от грубото и некоректно отношение към членовете на ОИК, които са присъствали на заседанието.

Васил Георгиев Ангелов-член на ОИК-Ветово: От така прочетения Протокол от заседанието на ОбС-Ветово, останах с впечатлението от грубото незачитане на законите на страната, изразяващи се във възпрепятстване на полагането на клетвата на общинския съветник Паско Христов.

Стела Бончева Стоилова – Председател на ОИК: На 31.01.2020г. присъствах на заседанието на ОбС-Ветово, на което новоизбраният общ. съветник Паско Христов трябваше да встъпи в правомощията си, като положи пред мен клетва. На заседанието възникна спор и дискусия относно това, дали полагането на клетвата трябва да бъде част от дневния ред от заседанието или не. Общинските съветници Исмаил Селим и Ивайло Кадишев заявиха, че клетвата не трябва да се включва като част от дневния ред. Изразиха мнението си, че г-н Христов следва да положи клетва, да встъпи в правомощия, за да може да участва като общ. съветник на сесията им. Част от другите общ. съветници обаче категорично не бяха съгласни с това и твърдяха, че според правилника на ОбС-Ветово това трябвало да е част от дневния ред, за да може да се положи клетвата. Искаха процедурата да се подложи на гласуване, а д-р Мехмед Мехмед /ОИК-Ветово със свое Решение №172-МИ/22.01.2020г. е прекратила предсрочно пълномощията му като кмет на Община Ветово/ дори заяви, че ако не се направи това, ще е грубо нарушение на правилника. Обясних пред всички присъстващи на заседанието, че това е процедура, която не се подлага на гласуване и дори не трябва да е част от техния дневен ред. Все пак се проведе гласуване от общ.съветници по този въпрос, дали полагането на клетвата да влезе като точка от дневния ред. При извършеното гласуване се реши, че полагането на клетва не се приема и трябва да отпадне от дневния ред. Искам да заявя, че аз не бях съгласна с така създалата се ситуация. Отидох на заседанието на ОбС, за да осъществя законовите си правомощия, а именно г-н Паско Христов да положи клетва пред мен и да встъпи в пълномощията си. Предвид на направените разисквания, изразени становища от членовете на ОИК-Ветово, следва да се приеме решение, с което настоящия протокол, да бъде изпратен на Областния управител на Област Русе, във връзка с искането му за писмено становище от страна на ОИК-Ветово.

Общинската избирателна комисия – Ветово реши да се уведоми Областният управител на Област Русе, съгласно Писмо №94-032/10.02.2020г. с искане за предоставяне на становище от ОИК-Ветово, като се изпрати заверен препис от Протокол № 64/12.02.2020г. за проведено заседание на ОИК-Ветово, както и заверен препис от Решението, съгласно протокола.

Сподели:

Още новини от деня