Неправителствените организации ще имат все по - голяма роля при създаването на оперативните програми

Неправителствените организации ще имат все по – голяма роля при създаването на оперативните програми

Експерти от Областна администрация Русе участваха в информационна среща, на която беше представена визията за следващия програмен период,  както и новите моменти при определянето на приоритетите и инвестиционните политики, касаещи оперативните програми през 2021 – 2027 г.

На базата на направен социално-икономически анализ на страната, са откроени няколко приоритета, като наука и иновации за конкурентоспособност, образование и обучение за високо квалифицирана работна ръка, а също и подобряване на свързаността и цифровизацията на икономиката. Все по-голямо внимание ще се отделя и на насърчаването на заетостта и социалното включване и намаляване на бедността, както и оползотворяване на местния потенциал.

В допълнение, правителствената политика през периода 2021 – 20207 г., ще включва и целенасочени действия по някои хоризонтални политики. Сред тях са преференциално третиране на проекти в изостанали райони, сигурност и действия, свързани с превенция на климатичните промени.

От представената информация стана ясно, че общият размер на средствата за България, съгласно многогодишната финансова рамка ще бъде 9 484 млн. евро.

Присъстващите бяха запознати и с детайлен индикативен списък с програми и водещи ведомства при разработването на всяка от бъдещите програми.

Що се касае до сроковете, то стана ясно, че до декември месец тази година трябва да бъдат готови регионалните схеми за пространствено развитие за регионите от ниво NUTS 2 за публично обсъждане, а до ноември догодина се очаква да са приключили преговорите за одобряване на оперативните програми за регионално развитие.

На срещата, която беше организирана от Областния информационен център, беше заявено, че все по-голяма роля при създаването на оперативни програми ще бъде отредена на неправителствените организации.

Сподели: