кей-русе-2023

Нерадостна актуализирана прогноза за населението на Русенска област според НСИ до 2090 година

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата, е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. При този вариант до 2075 г. населението на страната ще намалее до 4 972 хил., или под 5 милиона. Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25.5%, а коефициента на възрастова зависимост – 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти – под 15 и над 64 години.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

При първия вариант /при хипотеза за конвергентност/ населението на Русенска област през 2025 година ще наброява 180 608 жители. 167 747 ще са те през 2030 година. 148 246 ще са през 2040 година, а през 2090 година – едва 107 142.

При втория вариант /относително ускоряване/ населението на Русенска област през 2025 година ще наброява 180 933 жители. 169 234 ще са те през 2030 година. 152 722 ще са през 2040 година, а през 2090 година – едва 116 445.

При третия вариант /относително забавяне/ населението на Русенска област през 2025 година ще наброява 180 466 жители. 167 078 ще са те през 2030 година. 146 180 ще са през 2040 година, а през 2090 година – едва 101 934.

Повече подробности може да видите тук

Сподели: